ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4)เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ได้แก่ ครูผู้นิเทศจำนวน 7 คน และครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบแบบสอบถามแบบสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test ค่า t – test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัด มเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจากการศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ การศึกษาสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน รูปแบบหรือกระบวนการนิเทศ การวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายในการพัฒนาครู ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการนิเทศภายในโรงเรียน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน วิเคราะห์ทฤษฏี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูส่วนมากมีความประสงค์ในการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 1)พัฒนาสมรรถภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศ 2)พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับการนิเทศ 3)พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียน

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีชื่อว่า ซีอีไอพีอี “CEIPE Model” มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ คือ การนิเทศการสอนที่เน้นกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์กัน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของครู ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะที่สำคัญ ที่ต้องการพัฒนา โดยใช้วิธีการนิเทศที่ เหมาะสมกับครู แต่ละคน เพื่อให้การนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และมีกระบวนการนิเทศ คือ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การคัดกรองระดับความรู้ความสามารถ Classifying: C ขั้นตอนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศ–ครู Establishing the Teacher Supervision Relationship : E ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ Informing : I ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงาน Pre Observation Conference :P และ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ Evaluating: E โดยมีการกำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และองค์ประกอบด้านเงื่อนไขในการนำรูปแบบไปใช้และผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ เท่ากับ 1.00 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80 – 1.00 และความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1) ความสามารถในการนิเทศของครูผู้นิเทศ หลังการใช้รูปแบบการนิเทศวิธีการ โดยภาพรวม พบว่า ครู ผู้นิเทศ มีความสามารถในการนิเทศอยู่ ในระดับสูงมาก

2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก

4) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้รับการนิเทศ พบว่า ก่อนและหลังการใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังการใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูผู้รับการนิเทศ นักเรียนทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูผู้รับการนิเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4 ผลประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย khunphai : [1 เม.ย. 2563 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [1435] ไอพี : 61.19.202.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ