ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน สหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อเรื่อง การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา นางสาววรกร สิงห์ทอง

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 3) ศึกษาปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาจำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 112 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 112 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลำดับ

2. ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสหมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สรุปเป็นรายด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดังนี้

3.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

ครูที่ปรึกษาเสนอประเด็นปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ ครูมีภาระงานมาก มีเวลาในการพบปะพูดคุยเพื่อศึกษานักเรียนน้อย ครูย้ายบ่อยมีการส่งต่อข้อมูลนักเรียนไม่สมบูรณ์และบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันในบางรายที่มีปัญหาหรือกลุ่มเสี่ยง ครูและนักเรียนต้องเรียนรู้กันใหม่อยู่บ่อยครั้ง นักเรียนไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และบางชั้นครูที่ปรึกษารับผิดชอบอัตราส่วนของครูกับนักเรียนมากเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดคือมากกว่า 1/20 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่หลากหลายและผู้ตอบคำถามในเครื่องมือ SDQ ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ได้รับความสะดวกในการประสานกับผู้ปกครองเพื่อพบปะพูดคุยและการออกเยี่ยมบ้านโรงเรียนจัดโครงการสนับสนุนงบประมาณในช่วงภาคเรียนแรก เมื่อเข้าภาคเรียนที่สองเปลี่ยนครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาต้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอีกครั้งแต่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการเดินทางไปเยี่ยมในเทอมสองเนื่องจากโครงการเสร็จสิ้นในภาคเรียนแรก

ผู้ปกครองให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ ควรมีเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างหลากหลาย และบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีหลักฐานร่องรอยในการส่งต่อข้อมูลเมื่อครูย้าย และอาจจะให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมโดยการประสานสอบถามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมชั้น ครูแนะแนวและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ครูที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะผู้ปกครองควรประสานข้อมูลและติดตามบุตรหลานอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนในปกครองควรแจ้งทางโรงเรียนหรือครูที่ปรึกษาให้ทราบ เมื่อครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองได้อยู่พบครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน

3.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน

ผู้ปกครองประเด็นปัญหา การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นปู่ยาตายายอ่านหนังสือไม่ออก การตอบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ ของนักเรียนจึงได้ข้อมูลที่ไม่จริงและทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการตอบแบบประเมิน

ครูที่ปรึกษาเสนอประเด็นปัญหาและเสนอแนะนักเรียนและผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการตอบแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ และครูใช้ผลการประเมินจากแบบประเมินเพียงวิธีเดียวในการคัดกรอง ครูผู้ดำเนินงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการคัดกรองนักเรียน ส่งผลให้ประสบปัญหาและทำให้การทำงานบางขั้นตอนล่าช้า

ผู้ปกครองเสนอแนะ เมื่อครูที่ปรึกษาทราบข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียนแล้วขอให้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และมีปัญหาเพื่อผู้ปกครองจะได้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสอดส่องดูแลบุตรหลานในปกครองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบุตรหลานในปกครองบางคนอยู่ในโรงเรียนและที่บ้านมีพฤติกรรมแตกต่างกัน

3.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณน้อย ไม่ให้ความร่วมมือในโครงการกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากมีฐานะยากจนและต้องทำมาหากินเพื่อปากท้อง

ครูที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ควรสร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น บางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงขาดการสำรวจความต้องการของนักเรียน ครูขาดทักษะและความรู้ในการให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่นักเรียนและโรงเรียนไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการประเมินจากหลายฝ่ายเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นำผลการประเมินแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูทราบเพื่อร่วมกันปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป

3.4 ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข

ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานเนื่องจากทำงานต่างจังหวัด ปู่ย่าตายายจึงเป็นผู้ปกครองเด็กไม่เชื่อฟังไม่สามารถติดตามบุตรหลานได้ทันท่วงทีส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย ถ้าเด็กมีปัญหาหากไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองได้ให้ประสานกับผู้นำชุมชนให้ช่วยติดตามและแจ้งผู้ปกครองทราบโดยเร็ว

ครูที่ปรึกษาเสนอปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ครูที่ปรึกษามีจำนวนคาบสอนและภาระงานอื่นที่มากเกินไปทำให้ไม่มีเวลาดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่ ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ร่วมกับนักเรียนทำให้มีปัญหาต่อการประสานงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพทั้งการประสานงานระหว่างครูฝ่ายกิจการนักเรียน ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษายังไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร และครูที่ปรึกษาขาดทักษะ ความรู้และประสบการณ์การช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารควรนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาในการช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

3.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน

ผู้ปกครองเสนอประเด็นปัญหาและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านส่งต่อนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนอย่างทันท่วงที โรงเรียนควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงพฤติกรรมของเด็กอย่างรวดเร็วเมื่อจะส่งต่อภายนอกเช่นปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียน หากต้องมีการส่งต่อภายนอกครูที่ปรึกษาควรทำความเข้าใจและชี้แจงให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงความจำเป็นที่ต้องส่งต่อ

ครูที่ปรึกษาเสนอปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ครูที่ปรึกษาขาดการจดบันทึกและรายงานผลการส่งต่ออย่างเป็นระบบเนื่องจากภาระงานที่มาก และสำหรับนักเรียนที่ส่งต่อภายในให้ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครองพูดคุยเพื่อปรับแก้พฤติกรรมแล้วไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ปกครองควรร่วมติดตามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเมื่อโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้

โพสต์โดย วรกร สิงห์ทอง : [6 เม.ย. 2563 เวลา 19:33 น.]
อ่าน [1636] ไอพี : 223.24.184.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ