ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเรียนรู้และเทคนิคการจำคำศัพท์ ต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนคำศัพท์ให้ผู้เรียนสามารถจดจำได้ การจัดกิจกรรมที่หลายหลายถือเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อเนื่อง การจัดการเรียนร็ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีปัญหาทางด้านคำศัพท์ภาษาจีน นักเรียนจดจำคำศัพท์ไม่ได้ จึงไม่สามารถต่อยอดในเนื้อหาการเรียนประโยค โครงสร้างประโยค บทสนทนาได้

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการทดลองใช้ใบความรู้และกิจกรรมการสอนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง โดยใช้แบบฝึกและแบบทดสอบความเข้าใจในการเขียนลำดับขีดภาษาจีน

2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการจำคำศัพท์ภาษาจีน ก่อนและหลังการสอน โดยการใช้แบบประเมินเจตคติต่อการการจำคำศัพท์ภาษาจีน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น คือ การจำคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้แบบเรียน แบบทดสอบ กิจกรรมเกมบิงโก สื่อการเรียนรู้

ตัวแปรตาม คือ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. เจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน เรื่อง การจำคำศัพท์ภาษาจีน

ระยะเวลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการสอน วิชาภาษาจีนเพิ่มเติม บทที่8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คาบ

2. ชุดการสอนการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้ ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบประเมินเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียน

3. แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจำคำศัพท์ภาษาจีน แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเป็นแบบปรนัย เพื่อวัดระดับความรู้ เรื่องการจำคำศัพท์ภาษาจีน ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาจีน มากน้อยแคไหน

4. ใบความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนคำศัพท์ภาษาจีนที่เรียนมาทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

5. แบบประเมินเจตคติของผู้เรียน โดยมีคำถาม จำนวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์ระดับเจตคติ

ของผู้เรียน อยู่ 3 ระดับ 3 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 1 = น้อย คะแนนรวมทั้งหมด 30 คะแนน เพื่อวัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาจีน ต่อจากนั้นผู้วิจัยจะนำผลการประเมิน และ นำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

การดำเนินการวิจัย

ผู้ดำเนินการวิจัยใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวโดยมีการทดสอบก่อนทดลองและทดสอบหลังทดลองโดยใช้แบบทดสอบแบบประเมินต่างๆดังนี้

1. แบบประเมินเจตคติการเรียนภาษาจีน เรื่อง การพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สรุปผลการวิจัย

1. จากการใช้ชุดการสอน เรื่อง การพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษาโดยใช้ ใบความรู้ กระบวนการสอน จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนที่ผ่านมีคะแนนในระดับ 11 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 ส่วนคะแนนการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านมีคะแนนต่ำกว่าระดับ 10 คะแนน มีจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59 คะแนนการทดสอบหลังเรียนนักเรียนที่ผ่านมีคะแนนในระดับ 11 คะแนนขึ้นไป

มีจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 79.78 ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านมีคะแนนต่ำกว่าระดับ 10 คะแนน มีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22 สรุปคือคะแนนการทดสอบหลังเรียนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านมากกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนที่มีคะแนนผ่าน เพิ่มขึ้นถึง 105 คน คิดเป็นร้อยละ57.37

2. การประเมินการทำกิจกรรมเกมบิโกของนักเรียน ผลคือ นักเรียนมากกว่า 70% จดจำการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ได้ นักเรียน 30% ยังไม่สามารถจำบางคำได้

3. การประเมินเจตคติการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษาคะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5 มีจำนวนทั้งสิ้น 183 คน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการเรียนคำศัพท์ภาษาจีน

- ระดับดีมาก จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30

- ระดับปานกลาง จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87

- ระดับน้อย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84

แสดงถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/5 มีความสนใจและพอใจในกิจกรรมเกมบิงโกคำศัพท์ภาษาจีนหรรษา

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาจีน เรื่อง การพัฒนาความรู้ความจำคำศัพท์ภาษาจีน ด้วยชุดการเรียนรู้เกมบิงโกคำศัพท์หรรษา โดยใช้ ใบความรู้และกระบวนการสอนกิจกรรมเกมบิงโก พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และการประเมินการทำกิจกรรมเกมบิโกของนักเรียน ผลคือ นักเรียนมากกว่า 70% จดจำการอ่านออกเสียง ความหมายของคำศัพท์ได้ นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนมากขึ้น

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดการสอนและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมบิงโก สามารถพัฒนาการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนได้ โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา การเรียนภาษาจีนในระดับต่อไปเพื่อเป็นการต่อยอดในการเรียนประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาต่อไป รวมถึงนำไปใช้ในการศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไปได้ ความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับในทำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย จีน : [8 เม.ย. 2563 เวลา 09:51 น.]
อ่าน [5041] ไอพี : 58.11.19.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ