ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุ

ผู้วิจัย นางสาวปิยะวรรณ มุลาลี

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 45 คน ที่เรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสอบถาม ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (T-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีชื่อเรียกว่า “กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PICTAE” มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation) 2) ขั้นการตรวจสอบ (Investigation) โดยใช้เทคนิค KWDL 3) ขั้นการร่วมมือ (Cooperation) 4) ขั้นการทดสอบรายบุคคล (Test) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 6) ขั้นให้รางวัล (Award) มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.58/80.50 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยการจัด“กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PICTAE” ก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัด“กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PICTAE” ก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

พฤติกรรมการทำงานกลุ่มโดยการจัด“กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PICTAE” ก่อนเรียนและ

หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัด “กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ

PICTAE” พบว่าอยู่ในระดับมาก ("X" ̅= 4.49, S.D.= 0.77) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับ มากที่สุด 2 ด้าน คือ อันดับที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ("X" ̅= 4.55, S.D.= 0.71) อันดับที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการวัดและประเมินผล ("X" ̅= 4.51, S.D.= 0.76) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียน ในระดับมาก มีสองด้าน คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อตัวครูผู้สอน ("X" ̅= 4.49, S.D.= 0.76) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ("X" ̅= 4.43, S.D.= 0.85)

โพสต์โดย เจ๊าะแจ๊ะ : [15 เม.ย. 2563 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [1558] ไอพี : 1.46.133.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ