ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL” โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562

ชื่อผู้วิจัย นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”

โรงเรียนวัดวารีวง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2561 - 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์“BLUE MODEL” โรงเรียนวัดวารีวง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 2 ) เพื่อศึกษาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดวารีวง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 3 ) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนวัดวารีวงหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 4. ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL” โรงเรียนวัดวารีวง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 โดยประยุกต์หลักการวิจัยเพื่อการพัฒนา 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วยระยะที่ 1การวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและ ความจำเป็นในพัฒนา ขั้นตอนที่ 2การกำหนดปัญหาในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3การกำหนดกรอบกิจกรรมในการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด ของนักเรียน ระยะที่ 2 การดำเนินการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดของนักเรียน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัยการพัฒนาทักษะ การอ่าน การเขียนและการคิดของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL” ดังนี้ B : BLOOM กิจกรรมทั่วไปสำหรับนักเรียนทุกคน L : LEARNUP กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มเก่ง

U : UPRISE กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มปานกลาง E : EDIT กิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มปรับปรุง ระยะที่ 3 การประเมินผลการวิจัยการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดของนักเรียน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 5ประเมินผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดของนักเรียนขั้นตอนที่ 6วิเคราะห์ผลการประเมิน ขั้นตอนที่ 7การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561- 2562 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 64 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 58คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน และ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองในปีการศึกษา 2561 จำนวน 107คนปีการศึกษา 2562 จำนวน 102คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ทั้งสิ้น 5 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ที่มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง .86 - .92 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบบันทึกทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนโดยใช้กลยุทธ์ “ BLUE MODEL” โรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา 2561 – 2562 ปรากฏผลดังนี้

1. ระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL” โรงเรียนวัดวารีวง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยรวม ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.69 , S.D. = .10) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 3.56 , S.D. = .15)

ปีการศึกษา 2562 โดยรวม ทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.69 , = .06) มีค่าพัฒนา = +1.01 รองลงมา คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67 , S.D. = .09) มีค่าพัฒนา = +.98 ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.60 , S.D. = .12) มีค่าพัฒนา = +1.04 สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. การคัดกรองทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนตามสภาพจริงของนักเรียน โรงเรียนวัดวารีวงก่อนการพัฒนาปีการศึกษา 2560กับหลังการพัฒนาปีการศึกษา2561-2562

ปีการศึกษา 2560 ได้ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36.26 ได้ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30.77 ได้ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ17.58 ได้ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 15.38

ปีการศึกษา 2561 ได้ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 41.18 นักเรียนมีพัฒนาการระดับดีมากเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.91 ได้ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 31.76 นักเรียนมีพัฒนาการระดับดีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.01ได้ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 18.82 นักเรียนมีพัฒนาการระดับพอใช้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ1.24ได้ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ8.24นักเรียนได้ระดับปรับปรุงมีจำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ7.15

ปีการศึกษา 2562 ได้ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 47.62 นักเรียนมีพัฒนาการระดับดีมากเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.36 ได้ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 33.33 นักเรียนมีพัฒนาการระดับดีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.56ได้ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 19.05 นักเรียนมีพัฒนาการระดับพอใช้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ1.47 ได้ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0นักเรียนได้ระดับปรับปรุงมีจำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ15.38 แสดงว่ามีการพัฒนาทักษะการอ่านการคิด และการเขียนดีขึ้น ตลอด 2 ปีการศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL ”โรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา 2561-2562 ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง พบว่า

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.61 , S.D. = .17) ส่วนกลุ่มครู อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.58 ,  = .14)

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มที่ประเมิน พบว่า กลุ่มครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.71, = .08) มีค่าพัฒนา = +1.13ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.60 , S.D. = .12) มีค่าพัฒนา = +.99 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดวารีวง ปีการศึกษา2561และปีการศึกษา 2562พบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนวัดวารีวง โดยภาพรวมทุกระดับชั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2560 โดยรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.74 ปีการศึกษา 2561 โดยรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.56 และปีการศึกษา 2562 โดยรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.04 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2561-2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 สอดคล้องตามสมมติฐาน

5. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “BLUE MODEL”โรงเรียนวัดวารีวง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.65 ,  = .15) รองลงมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.64 , S.D. = .20) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.59 , S.D. = .18)

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80 , S.D. = .08) มีค่าพัฒนา =+ 1.16 รองลงมา กลุ่มครู มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 3.65 ,  = .15) มีค่าพัฒนา =+ 1.07 ส่วนกลุ่มผู้ปกครองมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.60 , S.D. = .15) มีค่าพัฒนา =+ 1.01สอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้

1. การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน ของนักเรียน จะประสบผลสำเร็จได้นั้น โรงเรียนต้องศึกษา หรือคัดกรอง ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วจึงคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่มจึงจะได้ผล และเป็นการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง

2. ในการดำเนินการพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความสำคัญในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่จะช่วยกันดูแล ส่งเสริมแก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งการนิเทศ กำกับติดตาม การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจริงจังจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ในการดำเนินการพัฒนาทักษะ การอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนถือเป็นภารกิจสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ปกครอง ทางโรงเรียนไม่ควรมอบภารกิจดังกล่าวให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดำเนินการไปโดยลำพัง แต่ควรให้ครูภาษาไทยรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการ และเลขานุการดำเนินการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน ของนักเรียนระดับประถมทุกสังกัด

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมิติ O - NET และ NT

โพสต์โดย สุวิทย์ : [21 เม.ย. 2563 เวลา 19:17 น.]
อ่าน [2339] ไอพี : 182.52.237.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 80,393 ครั้ง
สรุปสูตรวงรี
สรุปสูตรวงรี

เปิดอ่าน 19,544 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 9,430 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 18,132 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 14,484 ครั้ง
กำจัดความเครียดได้ง่าย ๆ ด้วยการกินอาหาร
กำจัดความเครียดได้ง่าย ๆ ด้วยการกินอาหาร

เปิดอ่าน 8,466 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 33,219 ครั้ง
แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย

เปิดอ่าน 17,570 ครั้ง
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

เปิดอ่าน 10,777 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 13,917 ครั้ง
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?
3G มาแล้ว พร้อมหรือยัง?

เปิดอ่าน 10,041 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 30,408 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 26,580 ครั้ง
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่

เปิดอ่าน 12,592 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เปิดอ่าน 29,912 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที

เปิดอ่าน 22,367 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เปิดอ่าน 34,687 ครั้ง
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
วิธีทำอุปกรณ์ง่าย ๆ ดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา
เปิดอ่าน 37,084 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
เปิดอ่าน 13,654 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
เปิดอ่าน 49,749 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)
มารยาทในการกล่าวขอบคุณ(Thank you)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ