ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

จังหวัดอุตรดิตถ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานใน 4 ด้าน คือ ประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย

น าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตและประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการด าเนินงานโครงการการจัด

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ

ประเมินแบบซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นักเรียนและผู้ปกครอง จ านวน 550 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้

ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan) และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลส าหรับการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด้านบริบท ฉบับที่ 2

ด้านปัจจัยน าเข้า ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิตและ ฉบับที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อการ

ด าเนินโครงการการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งช่วงวัด

ออกเป็น 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ด าเนินการประเมินโครงการในปีการศึกษา

2561 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561- 31 มีนาคม พ.ศ.2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหา

ค่าเฉลี่ย (

X

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลจัดอันดับ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

บรรยาย ได้ผลดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องและความเหมาะสม ระดับมาก

ทุกข้อ มีความสอดคล้องและเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย ปัจจัยด้านความพร้อมและเพียงพอของสถานที่ ด้าน

ความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการ ปัจจัยด้านความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ ระยะเวลา

และสื่อเทคโนโลยีมีความเหมาะสมระดับมาก ทุกข้อปัจจัยน าเข้า ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการพบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนการประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการ การวางแผนการ

ด าเนินการ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม มีการปฏิบัติในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการพบว่า ในภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมาก ผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้

5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ

มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้

จากผลส าเร็จของการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โรงเรียนได้มี

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้บรรยากาศรื่นรมย์ สวยงาม สะอาด น่าอยู่ ครอบคลุมทุก

พื้นที่ทุกอาคารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการ

จัดการเรียนการสอน การบริการชุมชน ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารส านักงาน ห้องโสตฯ ห้องสืบค้น

อินเทอร์เน็ต โรงอาหาร จุดบริการน้ าดื่ม น้ าใช้ ห้องส้วม ห้องเรียนธรรมชาติ ม้านั่ง รางวัล เกียรติยศที่

โรงเรียนได้รับ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถพิเศษเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนตามความ

ถนัดและความสามารถของแต่ละคน

โพสต์โดย yuth : [29 เม.ย. 2563 เวลา 09:22 น.]
อ่าน [1353] ไอพี : 223.207.226.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ