ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม

ผู้วิจัย นายธงชัย สวัสดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 รวมทั้งสิ้น 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดับ และคำถามปลายเปิด (Open ended) จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความเห็นของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน เท่ากันกับ ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลำดับ

2. ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบริบท เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตและ ด้านกระบวนการ ตามลำดับ ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ตามความคิดเห็นของครู ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ตามความคิดเห็นของครู ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ตามความคิดเห็นของครูด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนจัดให้นักเรียนไหว้ครูทุกคนที่เดินผ่านและพบเห็น โรงเรียนจัดให้นักเรียนไหว้และกราบพระสงฆ์อย่างถูกวิธี นักเรียนนำรถจักรยานเก็บเข้าโรงรถอย่างเป็นระเบียบ นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน นักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน นักเรียนทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้ทุกวันนักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติการเก็บที่นอนหลังรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนแปรงฟันเพื่อรักษาความสะอาดฟัน นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในเรื่องการล้างมือ โรงเรียนฝึกทักษะนักเรียนในด้านการซักเสื้อผ้าของตัวเองอย่างถูกวิธี โรงเรียนจัดให้มีการออมทรัพย์ กับนักเรียน นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงเมื่อได้ยินสัญญาณเรียกและเป็นระเบียบมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ โครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่มด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงในสุด ได้แก่ นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ มารยาท สุขนิสัยที่ดีทางด้านโภชนาการ โรงเรียนฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่านักเรียนเข้าห้องเรียนทันเวลาตามที่กำหนด นักเรียนส่งการบ้านครูผู้สอนตรงเวลาเสมอ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม ตามความคิดเห็นของครู ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีไหว้พระพุทธรูปเป็นประจำและทำได้ถูกต้อง นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองได้ถูกต้องและสะอาด นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เชื่อฟังพ่อแม่ และทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ถูกต้อง นักเรียนเป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวและช่วยเหลือคนอื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีวินัยในด้านความนอบน้อมรู้จักทำ

ความเคารพ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนรู้จักอดออม และใช้เงินอย่างประหยัด นักเรียนช่วยงานบ้าน พ่อ แม่ เป็นประจำทุกวัน ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง ได้แก่ นักเรียนรู้จักอดออม และใช้เงินอย่างประหยัด นักเรียนเป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่ตัวและช่วยเหลือคนอื่น นักเรียนช่วยงานบ้าน พ่อ แม่ เป็นประจำทุกวัน และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนช่วยงานบ้าน พ่อ แม่ เป็นประจำทุกวันและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบในด้านการทำความสะอาด เช่น การกวาดบ้าน การถูบ้าน การทำความสะอาดห้องน้ำ

โพสต์โดย GMT_Sawatdee : [30 เม.ย. 2563 เวลา 18:23 น.]
อ่าน [1185] ไอพี : 118.173.105.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ