ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

ผู้วิจัย นางสาวเรือนแก้ว วรแสน

โรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 4) เปรียบเทียบความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ และหาค่าดัชนีประสิทธิผลหลังจัดประสบการณ์ การวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้วิธีการทดลองโดยการประเมินพัฒนา การทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนจัดประสบการณ์ จัดประสบการณ์เป็นหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 50 แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งแผนการจัดประสบการณ์มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x̄ = 4.89, S.D. = 0.15) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ชุด มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x̄ = 4.82, S.D. = 0.31) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.46 – 0.82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ) เท่ากับ 0.89 และแบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประจำหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 10 หน่วย ๆ ละ 5 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.48 – 0.84 และค่าความเชื่อมั่น ( ) ทั้ง 10 ฉบับ เท่ากับ 0.64, 0.72, 0.78, 0.66, 0.64, 0.68, 0.64, 0.72, 0.62 และ 0.62 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังจัดประสบการณ์โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเท่ากับ 96.56/96.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.58 และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินพฤติกรรม การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.56 และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3

จากการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการนับจำนวน ด้านความสามารถในการรู้ค่าจำนวน ด้านความสามารถในการเรียงลำดับจำนวน และด้านความสามารถในการเปรียบเทียบจำนวน พบว่า หลังจัดประสบการณ์มีความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.9273 คิดเป็นร้อยละ 92.73

โดยสรุป การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม ครูที่จัดประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้นำไปใช้ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาให้กับเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย นางสาวเรือนแก้ว วรแสน : [23 พ.ค. 2563 เวลา 07:05 น.]
อ่าน [1679] ไอพี : 61.90.29.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,659 ครั้ง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง
ไขมันพืช (น้ำมันปาล์ม) สาเหตุหนึ่งของอาการป่วยทางสมอง

เปิดอ่าน 7,906 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 23,375 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 193,092 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 13,423 ครั้ง
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 16,874 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 72,614 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เปิดอ่าน 12,028 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

เปิดอ่าน 8,816 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 62,057 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 9,677 ครั้ง
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!

เปิดอ่าน 11,988 ครั้ง
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

เปิดอ่าน 8,953 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 8,935 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 19,505 ครั้ง
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,640 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ

เปิดอ่าน 12,904 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่

เปิดอ่าน 28,875 ครั้ง
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย

เปิดอ่าน 23,009 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน

เปิดอ่าน 12,408 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ