ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 สังก

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทอง

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทโครงการ ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ กระบวนการดำเนินงานของโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ผู้ให้ข้อมูลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ครูจำนวน 169 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 จำนวน 3,299 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 3,299 คนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ประชากรที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู นักเรียน และผู้ปกครองโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างครูจำนวน 118 คน นักเรียน 341 คน และผู้ปกครอง จำนวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 ในด้านบริบทหรือความสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนโยบายของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พบว่า มีความสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 ด้านความเหมาะสมหรือความเพียงพอ เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา ความชัดเจนของแผน / โครงการ และการสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 ในด้านการวางแผนดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข พบว่ามีการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนปีการศึกษา 2562 ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี้

4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ครู มีความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีทักษะในการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.4 ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้แหล่งเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า

4.4.1 ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ในการใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย การใช้แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการใช้แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก

4.4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่านักเรียนมีความ พึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย และการใช้แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย และการใช้แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก

4.4.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะรรม ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย การใช้แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ การใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย พนมวรรณ ตุ่มทอง : [27 พ.ค. 2563 เวลา 17:50 น.]
อ่าน [2063] ไอพี : 180.183.102.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,806 ครั้ง
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ

เปิดอ่าน 159 ครั้ง
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 16,927 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 18,071 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 24,818 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์

เปิดอ่าน 13,639 ครั้ง
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว

เปิดอ่าน 19,166 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 9,841 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 15,821 ครั้ง
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม
หากสงสัยว่าเป็นโรคไขมันในตับให้กินผักชีล้อม

เปิดอ่าน 13,674 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 9,806 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 763 ครั้ง
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 10,947 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 7,512 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 84,846 ครั้ง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง
ทำไมหิงห้อยจึงมีแสง

เปิดอ่าน 22,415 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้
เปิดอ่าน 47,890 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
เปิดอ่าน 16,883 ครั้ง
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เรือวิกตอเรีย เป็นเรือลำแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ
เปิดอ่าน 19,060 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
เปิดอ่าน 11,978 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ