ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1. ความเป็นมา/แนวคิด

การพัฒนาพยายามผลักดันประเทศไทยเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน นอกจากจะนำประเทศไปสู่ความทันสมัยซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ และประชากรในประเทศอย่างมากมายแล้ว อันได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบสื่อสารที่ทันสมัยหรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น แต่ในทางกลับกันได้สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เกิดผลลบตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของเทคโนโลยีเข้าไปในชนบทโดยที่ประชากรในชนบทส่วนใหญ่ขาด องค์ความรู้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน เศรษฐกิจชนบทประสบความชะงักงันเพราะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบทั้งเทคโนโลยีการผลิตและในเชิงการตลาด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่แผ่อิทธิผลครอบคลุมไปทั่วประเทศ ราษฎรในพื้นที่ชนบทสูญเสียสมดุล ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากรายได้ที่ถดถอย ขณะการดำรงชีวิตแบบสมัยใหม่ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น หนี้สิ้นพอกพูนขึ้นเป็นลำดับ (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2549 : 9) ความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป ปัจจุบันการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหรือเกราะกำบังจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมีที่มาจากปัจจัยเหตุต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอกประเทศนั้น ประการสำคัญที่แต่ละประเทศได้มีการหยิบยกและพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง คือ การมุ่งเน้นการทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (วิษณุ บุญมารัตน์, 2551 : 42) ความพอเพียงในการดำรงชีวิตก็เป็นเงื่อนไขพื้นฐานหนึ่งที่จะทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบทและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง ได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน และสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในหลายวโรกาส

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์” “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐาน ของชีวิต รากฐานความั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง แต่คนส่วนมากไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชที่ทรงดำรัสถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา (สุวิชชา เพียงราษฎร์, 2550 : 46)

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวที่ดีพอสมควร ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในวิชาการต่าง ๆ มาวางแผนและการดำเนินการในการดำรงชีวิตต้องสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความสมดุลให้กับชีวิตโดยรวมได้ สร้างความสมดุลโดยการเกื้อกูลกันระหว่างคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน สร้างความสมดุลและความมั่นคงในชีวิตด้วยการมีเหตุผล มีสติ รู้จักประมาณตนและรู้จักพอ การนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิความรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง (วิษณุ บุญมารัตน์, 2551 : 10)

รัฐบาล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงกำหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประกาศนโยบาย “การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับภาคีความร่วมมือด้านการศึกษาให้มีการดำเนินงานตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ความยั่งยืน (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : ไม่ปรากฎเลขหน้า)

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับสมดุลของการพัฒนาประเทศในระดับฐานราก คือการปรับทัศนคติและค่านิยมในการดำรงชีวิตให้ อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เพื่อนำไปสู่การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมบนหลักการของความพอประมาณ ใช้เหตุผลและไม่ประมาท ผ่านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไว้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมและอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง”

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น 77 คน จำแนกเป็น ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 27 คน ครูอัตราจ้าง 26 คน (วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 5 คน พี่เลี้ยง เด็กพิการ 3 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 658 คน แยกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 188 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 470 คน รวมทั้งสิ้น 658 คน โดยมีเขตพื้นที่บริการจังหวัดยะลา ประชากรในเขตบริการทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทย ในการสื่อสารในการดำรงชีวิตประจำวัน ประชากรประกอบอาชีพทำการเกษตร รับจ้างทั่วไปและทำงานต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่การเรียนของบุตรหลานเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังจิตสำนึกและแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้วิธีคิด คำนวณต้นทุนในการผลิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้รายงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ได้พยายามศึกษาและหาแนวคิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป้าหมาย เพื่อต้องการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมา จึงเป็นเหตุให้ผู้รายงานได้พัฒนาสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกว่า “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักคิดพอเพียงมาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง

เป้าหมาย

1. ด้านปริมาณ

นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนจำนวน 735 คน

2. ด้านคุณภาพ

นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3. วิธีดำเนินการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา มีครูและบุคลากร 77 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2561) มีนักเรียน 658 คน เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบล วังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปรียบเสมือนแนวคิดในการพัฒนาคน พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต ที่ดี สามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยใช้รูปแบบการบริหารงาน PDCA Model ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา

ภาพประกอบที่ 1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : มูลนิธิชัยพัฒนา (2556 : 3)

จากภาพประกอบที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลางประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

รูปแบบการบริหารงาน P-PDCA MODEL

ภาพประกอบที่ 2 รูปแบบการบริหารงาน P-PDCA MODEL

ที่มา : โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า (2558 : 30)

P-P : Participation Plan : การวางแผนแบบมีส่วนร่วม

P-D : Participation Do : การลงมือกระทำแบบมีส่วนร่วม

P-C : Participation Check : การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม

P-A : Participation Act : การปรับปรุง แก้ไขแบบมีส่วนร่วม

ผู้รายงานได้ศึกษาหลักการ กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยกระบวนการ PDCA และการมีส่วนร่วม (Participation) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ สู่การดำเนินงานพัฒนา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561” โดยจำแนก เป็น 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ 5) ด้านผลลัพธ์/ ภาพความสำเร็จ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพประกอบที่ 3 แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

1 ) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย

1.1 มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและ บูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี

1.2 ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

1.3 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา

1.4 นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วิธีการ/กิจกรรม

1. กำหนดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม

4. ทำปฏิทินการดำเนินงาน

5. จัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

6. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมวางแผน

7. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ

8. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA พร้อมกับกำหนดแนวทาง การดำเนินงานอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ

2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

2.2 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

2.3 ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

2.4 นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

วิธีการ/กิจกรรม

1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดทำคำอธิบายรายวิชา

3. กำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนิเทศ กำกับ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้

7. ดำเนินการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน

8. จัดแสดงผลงาน/เผยแพร่

องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ

3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทั้งในและนอกสถานศึกษา

2. ประชุมวางแผนการจัดหางบประมาณสนับสนุนโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

3. ระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กร และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 บริหารงานทั่วไป

4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

วิธีการ/กิจกรรม

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

2. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา วิเคราะห์สภาพความต้องการ ของท้องถิ่น/ชุมชน เพื่อประกอบพิจารณาดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านในการจัดการเรียนรู้

5. ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

6. ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข

7. ให้บริการสถานที่/อุปกรณ์ที่จำเป็น/แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน

8. วัดและประเมินผลการดำเนินงาน

9. ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

2.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

2.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

2. กำหนดรายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.2 จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน

วิธีการ/กิจกรรม

1. วิเคราะห์หลักสูตร/วางแผนการจัดหา/ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้

2. จัดหา และผลิตสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้เรียน มีส่วนร่วม

3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.3 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

วิธีการ/กิจกรรม

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องและเหมาะสม กับกิจกรรมตามบริบทของผู้เรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละวัย

4. มีการวางแผนการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผล โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

1.1 มีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. ให้นักเรียนประเมินตนเอง สำรวจปัญหา

2. จัดชั่วโมงแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ ทักษะชีวิต

3. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้ม กิจกรรมเสริมที่สนใจ Home room เยี่ยมบ้าน เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีและกีฬา

4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายนอก นิทรรศการ ผลผลิต

5. ขยายเครือข่ายผู้ปกครอง

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน

2.1 มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร วิชาลูกเสือ เนตรนารี ชุมนุม

2. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เข้าค่ายฯ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาสถานศึกษา ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.4 นำผลการติดตามาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. กำหนดกิจกรรม

2. วางแผนดำเนินการ

3. ดำเนินการตามแผน

4. แสดงผลงาน สรุป ประเมินผล

4) ด้านการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ำเสมอ

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา

วิธีการ/กิจกรรม

1. วิเคราะห์ภารกิจ ประเมินสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. กำหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับชีวิตที่พอเพียงจากโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างดำเนินชีวิตแบบอย่างพอเพียง ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

5. นิเทศ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล

2.1 ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างเครื่องมือ ติดตาม ประเมินผล

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคนดี มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

6. สรุปผลการติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงานเอกสารประชาสัมพันธ์

5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา

1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. ประเมินสภาพความสำเร็จของสถานศึกษา

2. รวบรวมกิจกรรม/ความสำเร็จ ที่สถานศึกษาภาคภูมิใจ

3. นำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและผดุงคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

วิธีการ/กิจกรรม

1. ประเมินคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

2. รวบรวมกิจกรรม/ความสำเร็จ ที่ภาคภูมิใจ

องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา

3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

3.5 บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์

วิธีการ/กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างเครื่องมือ ติดตาม ประเมินผล

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม

3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

4. สรุปผลการติดตาม ประเมินผล

องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน

4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม

4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

วิธีการ/กิจกรรม

1. การจัดกิจกรรมเรียนรู้

2. สรุปผล ประเมินผล

โดยมีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสถานศึกษาเอง ผู้ประเมินภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้อยู่อย่างพอเพียงโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผลที่ได้รับจากการพัฒนาสถานศึกษาและประสบความสำเร็จ

ผลจากการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561” ทำให้สถานศึกษาได้รับผลจากการพัฒนาสถานศึกษา และประสบความสำเร็จ ดังนี้

1) ผลของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นนำสู่ความสมดุลด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

1.4.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมนำความรู้และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.4.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ

1.5.1 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาสูงขึ้น

- สถานศึกษาได้รับรางวัลประเภท โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเยี่ยม กิจกรรมประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ปี 2561 โครงการตามพระดำริจังหวัดยะลา

1.5.2 ผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา

- การปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน และนอกสถานศึกษา

- การปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน

1.5.3 ผลที่เกิดกับครู

- การปฏิบัติงานของครูเป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน

- นายรังสิรัตน์ โกสัยยะ ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นางโชติกา โกสัยยะ ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นายจริน หนูขำ ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่าย พักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นายศราวุธ อาดัม ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นางสาวรอบียะ แต ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นางสาวอาอีเสาะ มะแมง ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นางสาวรอสนะห์ มะลี ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ทำอาหาร ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นางสาวระวิวรรณ นวลจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ทำอาหาร ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้นป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นางสาวนูรีดา เจ๊ะนิ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “โครงงานคณิตศาสตร์ ” ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นายสุไลมาน มะ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน “โครงงานคณิตศาสตร์ ” ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นายรุสลี เจ๊ะแต ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นางอานูรา ลอแม ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นางสาวซิลมีย์ กาเซ็ง ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- นางสาวยามีล๊ะ บือราแง ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

1.5.4 ผลที่เกิดกับนักเรียน

- เด็กชายตัรมีซี ดือราแม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายธนายุธ สินนุรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายฟุรกอน มะแซ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายมะรอพี เมาะสะดารอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่าย พักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายมูฮัมหมัด อาเยาะแซ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่าย พักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายอัฟนาน สาอุ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายอามีนส์ หูเขียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายอิบรอเฮง สะรีดอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “การจัดค่ายพักแรม” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กหญิงพาญีลา เจะเละ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กหญิงอิฟฟัต ตาเยะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กหญิงฮูดา กามาแน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ” ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กหญิงนูรีซัน ต่วนยี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้” ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นายอารีฟิน ดะเซะ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้” ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- นายอารีสา เจะแวสุหลง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้” ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2561

- เด็กชายซูกอรนัย สาแล ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กหญิงนุรไอนี มิง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กหญิงโนรอาซียัน มะแร ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “การทำอาหาร” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กหญิงฟารีซา มะลี ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน “โครงงานคณิตศาสตร์” ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กหญิงฟิรกอน สะมะแฮ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน “โครงงานคณิตศาสตร์” ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายมะตาซัน สะมะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน “โครงงานคณิตศาสตร์” ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายบัซรี สาลี ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กหญิงยัสมี จันทร์เล็ก ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายอิรฟาน สุหลง ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายซาการียา ขาเดน ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายมูฮัมหมัดซูเบร เจ๊ะแว ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายอภิสิทธิ์ โต๊ะกาพอ ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน “ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ” ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

- เด็กชายปฏิภาณ วงศ์หฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน “วรรณกรรมพิจารณ์ ” ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ยะลา ยาลัน ประจำปี 2561

2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในการดำเนินชีวิต ดังนี้

2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เห็นประโยชน์และตระหนัก ถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและพัฒนาชุมชน

2.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาอาชีพ ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน มีทักษะและเห็นคุณค่าของการ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานศึกษา อย่างไม่เบียดเบียน มีความสงบสุขและรู้รักสามัคคี สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

2.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักประมาณตน รู้จักศักยภาพของตนที่มีอยู่ตามความเป็นจริง ปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผลโดยใช้สติปัญญา ความรอบรู้ รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น การประยุกต์ปลูกฝังการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคน ในสังคมและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุลเพื่อจะได้มีความเกรงกลัวและละอายต่อการประพฤติผิด มิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ หรือกระทำการใด ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตโดยสามารถคิดและกระทำบนพื้นฐาน ของความมีเหตุมีผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ ละสถานการณ์แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนตนสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาทุกท่านมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้านโดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างกับชุมชนได้

5. ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องประสานงานและร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ และประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป

2. โรงเรียนควรหาวิธีการประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญและเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบ พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาด้านอื่น ๆ ต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับการประเมิน

( นายมามะซูฟี อารง )

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บรรณานุกรม

ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา, โรงเรียน. (2558). แผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 25561 ยะลา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา.

. . (2561). รายงานประจำปีโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561. ยะลา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา.

ชัยพัฒนา, มูลนิธิ. (2556). เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน. (2558). ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา [Online], เข้าถึงได้จาก : http : //www.moe.go.th/.

[2558, มกราคม 23].

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2549). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย.

กรุงเทพ : แสงดาว.

วิษณุ บุญมารัตน์. (2551). ทางรอดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง.

กรุงเทพ : ดอกหญ้าวิชาการ.

สุวิชชา เพียงราษฎร์. (2550). 10 วิกฤติชาติ 50. กรุงเทพ : บ้านพระอาทิตย์.

โพสต์โดย bumbim : [14 ก.ค. 2563 เวลา 17:08 น.]
อ่าน [1852] ไอพี : 1.20.231.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,144 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 12,655 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 13,512 ครั้ง
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

เปิดอ่าน 10,712 ครั้ง
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?
สมองได้อะไรจากการออกกำลังกายบ้าง?

เปิดอ่าน 15,118 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 10,615 ครั้ง
9 วิธีเด็ด แก้หลับเวลากวดวิชา
9 วิธีเด็ด แก้หลับเวลากวดวิชา

เปิดอ่าน 47,278 ครั้ง
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)
สมรรถนะวิชาชีพ (Vocational Competency)

เปิดอ่าน 32,923 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?

เปิดอ่าน 42,282 ครั้ง
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก

เปิดอ่าน 16,397 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 6,744 ครั้ง
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]
มิวสิควิดีโอเพลง ดีใจได้เรียนฟรี ลุงตู่จัดให้ [Official MV]

เปิดอ่าน 60,483 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 12,190 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 66,338 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 22,400 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,117 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 11,036 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 5,256 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 9,603 ครั้ง
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก
เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก

เปิดอ่าน 8,925 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ