ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิลทัล ชื่อผลงาน : การใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระกา

รายงานผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิลทัล

ชื่อผลงาน การใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL

ชื่อผู้เสนอผลงาน นางธิดารัตน์ ประจักษ์

โรงเรียน/หน่วยงาน บ้านบ่อพระ อำเภอ พระแสง

สังกัด สพป./สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปและรายงานว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบแนวทางที่กำหนดดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ได้สรุปไว้ว่าปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมทั้งการพิ่มโอกาสทางการศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาจำนวนมากไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (สภาการศึกษา, 2552 : 2)

การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุปประเด็นหลักในการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยึดโยงกัน และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่ที่เพียงจุดใดจุดหนึ่งแยกจากการ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้กำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนได้ 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (สภาการศึกษา, 2552 : 13) ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต้องดำเนินการผลักดันให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

  โรงเรียนบ้านบ่อพระเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบ่อพระ พบว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนที่อยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุงและพอใช้คิดเป็นร้อยละ 46.14 และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินด้านภาษาอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งต้องพัฒนาให้นักเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 29.41 และผลการทดสอบระดับสถานศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทยในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 25.89

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านบ่อพระได้เล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น จึงได้มีการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

2.1.1 เพื่อใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2.1.2 เพื่อใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL ในการขับเคลื่อนการบริหารในด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV ให้เกิดประสิทธิผล

2.1.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน

2.2.1 เป้าหมายเชิงประมาณ

1) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อพระ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน

2) นักเรียนโรงเรียนบ่อพระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 129 คน

2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และผ่านการประเมินตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1–6 เพิ่มขึ้น

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) เพิ่มขึ้น

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานจของผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่าระดับประเทศ

5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นกว่าระดับประเทศ

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบ่อพระ คณะกรรมการการบริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมวางแผนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อพระในปีการศึกษา 2562 และได้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้กลยุทธที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า “บ่อพระ” ซึ่งเป็นชื่อ เรียกอย่างไม่เป็นทางการของโรงเรียนบ้านบ่อพระ ซึ่งภาษาอังกฤษจะเขียนว่า “BORPHRA” จึงได้นำตัวอักษรทั้ง 7 ตัวนี้มาใส่เป็นกลยุทธ์ในการบริหาจัดการเพื่อพัฒนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งแต่ละตัวมีควาหมายดังต่อไปนี้

B : Building Shared Vision คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

O : Organization คือ คณะกรรมการขับเคลื่อน DLTV

R : Research คือ การวิจัย

P : Participative คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

H : Human Resource คือ การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์

R : Reflection คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ

A : Activities & Application

การใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL รายละเอียดของแผนภูมิการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นวางแผน (P : Plan)

1. โรงเรียนบ้านบ่อพระมีการสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ โดยใช้เทคนิค SWOT วางแผน เพื่อออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหาร

2. จัดลำดับความสำคัญ กำหนดปัญหาและความต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. วางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหาร โดยการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL

ขั้นปฏิบัติ (D : Do)

กลยุทธ์ที่ 1 B : Building Shared Vision คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน

1. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อพระ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. จัดทำโครงการ/กิจกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ DLTV

กลยุทธ์ที่ 2 O : Organization คือ คณะกรรมการขับเคลื่อน DLTV

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ DLTV ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ DLTV

2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ DLTV

3. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาและประสานงานการซ่อมบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ DLTV ให้สามารถพร้อมใช้งาน

4. คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ DLTV

 

กลยุทธ์ที่ 3 R : Research คือ การวิจัย

การบริหารจัดการให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และนำผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนต่อไป

กลยุทธ์ที่ 4 P : Participative คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ดำเนินการบริหารจัดการที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยใช้เทคนิค 5 ร ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจ

กลยุทธ์ที่ 5 H : Human Resource คือ การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์

ด้านครูผู้สอน

1. การจัดการเรียนการสอนแบบประจำชั้น

2. มีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV

3. มีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV

4. มีการเสริมกำลังใจในการเชิดชูเกียรติในการพัฒนาผู้เรียน

ด้านผู้เรียน

1. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ระบบคัดกรอง ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มที่มีพัฒนาการปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตามศักยภาพแต่ละบุคคล

3. นักเรียนกลุ่มที่มีพัฒนาการปกติ จัดให้เข้าเรียนในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV โดยมีคุณครูประจำชั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้

4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ จัดให้เข้าเรียนในห้องนักเรียนเรียนรวม จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูเฉพาะทางจากศูนย์การศึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีการบูรณาการใช้สื่อ DLTV ในเรื่องที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 R : Reflection คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ

เป็นการสะท้อนการกระทำที่ผู้ปฏิบัติสามารถมองเห็นตนเองภายใต้บริบทจากประสบการณ์ของตนเองด้วยวิธีการเผชิญ เข้าใจ และแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของตนเองทั้งที่ต้องการและจากการปฏิบัติจริง จากการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL โดยการดำเนินการดังนี้

1. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสะท้อนประสบการณ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อถอดบทเรียน

2. SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ

3. วางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยต่อไป

กลยุทธ์ที่ 7 A : Activities & Application กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม DLTV

1. การบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนได้ใช้สื่อ DLTV ในการจัดการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน

2. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ DLTV ดาวน์โหลดเอกสารการสอนจากเว็บไซต์ DLTV โดยครูมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Application DLTV ทั้งในส่วนของ Web site และ Applicationบนมือถือ รวมทั้งการเรียนแบบ ON-AIR

ขั้นตรวจสอบ (C : Check)

ดำเนินการตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL ตามเป้าหมายของผลสำเร็จไว้ และนำผลการตรวจสอบไปใช้ในขั้นตอนปรับปรุงแก้ไข (Action)

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A : Action)

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (Action) และเผยแพร่ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนต่อไป

4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

จากการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้รูปแบบ BORPHAR Model สามารถสรุปผลการดำเนินดังต่อไปนี้

4.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

1) นักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 72.67

2) นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100

3) นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.10

4) นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.11

5) ผลการประมินระดับชาติ O-Net กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 54.95 สูงกว่าระดับประเทศ

6) ผลการประมินระดับชาติ NT ด้านภาษาไทย (Thai Language) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 62.90 สูงกว่าระดับประเทศ

7) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 71.77 สูงกว่าระดับประเทศ

8) นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาทิเช่น

8.1 เด็กหญิงศิริลักษณา แก้วมาลา ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดงานเขียนความเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภท เรียงความ ระดับประถมศึกษา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

8.2 เด็กหญิงธนาภรณ์ นาเลื่อน และ เด็กหญิงนภาวรรณ เพชรขาว ได้รับเกียรติบัตรทุนการศึกษาเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จากหม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต ประธานกรรมการมูลนิธิวิภาวดีรังสิต

8.3 เด็กหญิงปวริศา จิรดิลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

8.4 เด็กชายณัฐนนท์ นิลวงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

8.5 เด็กหญิงกัชชรส แย้มเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเขียนเรื่อง จากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

8.6 เด็กหญิงชญาดา ม่วงไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

8.7 เด็กหญิงฐิติมา เพชรสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

8.8 เด็กหญิงพิชชาพร จันทวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

4.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. นางรัตนาภรณ์ เกื้อเดช ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 และกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

2. นางพรพิมพ์ วัฒนะโภคา ได้รับรางวัลชมเชย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนประกวดงานเขียนความเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ประเภท เรียงความ ระดับประถมศึกษา จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.3 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1. เกียรติบัตรแสดงว่า โรงเรียบ้านบ่อพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงาน การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้รูปแบบ BORPHRA MODEL

2. เกียรติบัตรแสดงว่า โรงเรียนบ้านบ่อพระ รองชนะเลิศอันที่ 1 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBRC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เกียรติบัตรแสดงว่า โรงเรียนบ้านบ่อพระ รองชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBRC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จของการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL ดังนี้

5.1 สถานศึกษามีการสะท้อนข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนด้วยวิธี SWOT

5.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทางสู่เป้าหมายการ บริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

5.3 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมดำเนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

5.4 ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบมีส่วนร่วม มีความมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจ

5.5 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLTV โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL มีกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การดำเนินงานการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยใช้กลยุทธ์ BORPHRA MODEL ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในโรงเรียนบ้านบ่อพระ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางานร่วมกันด้วยความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภาคภูมิใจ ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โพสต์โดย สาว : [19 ส.ค. 2563 เวลา 11:20 น.]
อ่าน [3837] ไอพี : 1.0.217.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ