ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้วิจัย นางพรนภา แพทย์กุล

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การอ่านทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ทำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ บุคคลที่มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการอ่าน และมีโอกาสได้อ่านหนังสือมาก ๆ จะทำให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 287 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 27 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 120 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 120 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เพื่อสร้างและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 5 คน โดยพิจารณาใน 4 ด้าน คือ ด้านความมีประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้านความเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมชุมนุม “รักการอ่าน” จำนวน 120 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 27 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 120 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายเห็นว่า สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับปานกลาง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้สถานศึกษาจัดให้กับนักเรียน คือ กิจกรรมเล่านิทาน เชิดหุ่น หรือแสดงละคร กิจกรรมเกมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน กิจกรรมบันทึกการอ่าน กิจกรรมแนะนำหนังสือที่หลากหลาย และใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

2. การสร้างและพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยนำข้อค้นพบจากการศึกษาสภาพความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในระยะที่ 1 มาพิจารณาร่วมกับการสังเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากหน่วยงานทางการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นำมาสร้างโครงร่างคู่มือการใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ หลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโครงสร้างกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มี 7 กิจกรรม คือกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมมารู้จักหนังสือกันเถอะ กิจกรรมอ่านเป็นจับประเด็นได้ กิจกรรมพี่เก่งชวนน้องอ่าน กิจกรรมนิทานสำราญใจ กิจกรรมการทายปัญหาจากหนังสือและกิจกรรมสารานุกรมพาชมโลกกว้าง ส่วนผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พิจารณาในด้านความมีประโยชน์ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้านความเหมาะสมในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

พบว่า พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยรวม

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมและผลงานนักเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยรวมนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

อยู่ในระดับสูง

4. การประเมินประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ด้านความเป็นประโยชน์ของกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเหมาะสมของกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ บรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่าน โดยนักเรียนชอบอ่านหนังสือและพัฒนาการทางการอ่านดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามควรดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ และการอ่านกว้างขึ้น สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โพสต์โดย พรนภา : [20 ส.ค. 2563 เวลา 06:54 น.]
อ่าน [2448] ไอพี : 182.232.137.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 55,421 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 144,766 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 10,314 ครั้ง
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"

เปิดอ่าน 15,322 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย

เปิดอ่าน 2,283 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 6,178 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน

เปิดอ่าน 25,598 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 19,923 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู
การปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ได้หัวใจครู

เปิดอ่าน 14,746 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 11,973 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2552
นางสงกรานต์ ปี 2552

เปิดอ่าน 20,962 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

เปิดอ่าน 15,834 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 44,970 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 15,877 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 31,911 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,337 ครั้ง
"มัลเบอร์รี่" ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
"มัลเบอร์รี่" ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 20,812 ครั้ง
ผักชีล้อม
ผักชีล้อม

เปิดอ่าน 20,682 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 9,883 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

เปิดอ่าน 73,515 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ