ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลขาม

ใหญ่บ้านหนองไผ่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน

แบบซิป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจิรยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 ด้าน คือ

1. ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ

2. ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

3. ประเมินกระบวนการดำเนินการงานตามโครงการ

4. ประเมินผลผลิตของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ จำนวนครู 20 คน นักเรียน 295 คน ผู้ปกครองนักเรียน 295

คน รวม 610 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมิน จำนวน 10

ฉบับซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสำรวจรายการ แบบสอบถาม

ปลายเปิด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของโรงเรียน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ทั้งก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ เป็นการประเมินสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมนักเรียน และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีความสอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เป็นการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น

และวิธีดำเนินการ พบว่า ปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ และวิธีดำเนินการ มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก

3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการ เป็นการประเมินความก้าวหน้าและปัญหา

อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลขาม

ใหญ่บ้านหนองไผ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่า ครูควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน

คุณธรรมในโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม

นักเรียนควรได้เรียนรู้หลากหลายทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน นักเรียนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า

สิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง นักเรียนชอบไว้ทรงผมและแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

นักเรียนไม่รับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และนักเรียนต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบา

อาจารย์และผู้ปกครอง ส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ คือควรจัดกิจกรรมการสอดแทรก

และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรสถานศึกษาและการสอนให้มากกว่านี้

ควรจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิต และคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานโรงเรียนและให้เข้ากับบริบทโรงเรียน และ ควรมีการวางแผนการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. ผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านการพัฒนาคุณธรรม พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์การประเมินจึง

สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล

ขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผล

กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ยของระดับผลการเรียนหลังดำเนิน

โครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ

โพสต์โดย ครูCET : [24 ส.ค. 2563 เวลา 07:38 น.]
อ่าน [1865] ไอพี : 101.51.82.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,492 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 45,982 ครั้ง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 11,722 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย

เปิดอ่าน 31,299 ครั้ง
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา
ข้อคิดและข้อควรระวังในการบริหารสถานศึกษา

เปิดอ่าน 10,997 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 5,714 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 2,339 ครั้ง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,895 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 12,589 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 10,865 ครั้ง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง
มหัศจรรย์สมุนไพรไทยต้านโรคคนเมือง

เปิดอ่าน 94,795 ครั้ง
ความเชื่อของชาวอีสาน
ความเชื่อของชาวอีสาน

เปิดอ่าน 25,005 ครั้ง
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

เปิดอ่าน 25,792 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 11,603 ครั้ง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 13,482 ครั้ง
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,824 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 2,656 ครั้ง
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?

เปิดอ่าน 23,406 ครั้ง
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด

เปิดอ่าน 9,487 ครั้ง
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70
สงสัยกินเต้าหู้ทำสมองคนแก่เสื่อม พบมากในผู้สูง อายุวัยเหยียบ 70

เปิดอ่าน 21,729 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ