ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลของการใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มประกอบการเรียนการสอนในวิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม

เรื่อง ผลของการใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มประกอบการเรียนการสอนในวิชาการเงินส่วนบุคคล

ง30248 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ผู้รายงาน นางสาวปริม เปลี่ยนกลาง

ปีที่วิจัย 2561-2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการเงินส่วนบุคคล ง30248 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพของแผนการสอนที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มในวิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 2) เพื่อศึกษาผลของแผนการสอนที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 3) เพื่อศึกษาผลของแผนการสอนที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มต่อความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประชากร ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ที่ใช้แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1. แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชาการเงินส่วนบุคคล

ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนำ ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์การเรียนรู้ ขั้นประยุกต์ใช้ ขั้นประเมินผล และขั้นสรุปผล เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.63/83.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80

2. ผลการทดลองใช้แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ต่อการใช้แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม วิชาการเงินส่วนบุคคล ง 30248 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Title: The results of using group process techniqes for Personal Financial Subject (Ng30248)

teaching. On academic achievement And satisfaction of Mattayomsuksa 4 Students.

Reporter : Miss. Prim Plianklang

School : Nonthaikhuru-uppatham School

Year : 2019-2020

Abstract

Development of lesson plan models using group process techniques for Personal Financial Subject (Ng30248) teaching. On academic achievement And satisfaction of Mattayomsuksa 4 Students. The purpose of this research were : 1) to create and to develop of learning management model by group process techniqes to increase achievement in Substance Collateral Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology Group for Mattayomsuksa 4 Students; 2) to studyresults of experiment by using to learning managementmodel by Group Process to increase achievement in Substance Collateral Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology Groupfor Mattayomsuksa 4 Students ; and 3) to evaluate of result using by learning management model by group process techniqes to increase achievement in Substance Collateral Personal Financial Subject (Ng30248) of Learning to learn Career and Technology Group for Mattayomsuksa 4 Students. The data source to study basic data were education of policy, the purpose of education management, the curriculum of Nonthaikhuru-uppatham School, the learning of management model by group process techniqes , to interview specialist with teaching of learning to learn career and technology group. The data source with to create and development of learning management were student of Mattayomsuksa 4 in the first semester of academic years 2019 of Nonthaikhuru-uppatham School. The data source to study of experiment and evaluation using to learning management model was 40 students studying in Mattayomsuksa 4/6 in the second semester of the academic 2 years 2020 of Nonthaikhuru-uppatham School. The instruments applied for study consisted of : (1) the lesson plans , (2) an achievement test, and (3) the questionnaire asking about student’ satisfaction toward managementmodel by group process techniqes to increase achievement in substance collateral Personal Financial Subject (Ng20261) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and the dependent sample t - test.The results of the study were as follows:

1. The results of using group process techniqes for Personal Financial Subject (Ng30248) Personal Financial Subject (Ng30248) teaching. On academic achievement And satisfaction of Mattayomsuksa 4 Students consisted of 4 configuration includes; principles, purpose, process of teaching, and evaluating. The process of learning consisted of 6 steps includes; to introduction, to practice, to analysis of learning experience, to apply, to evaluation and conclusion. The result of experiment with 40 students to meet efficiency was 82.63/83.88 which was the criteria set of 80/80

2. The result experiment of development of learning management model by group process techniqes within crease achievement in substance The results of using group process techniqes for Personal Financial Subject (Ng30248) Personal Financial Subject (Ng30248) teaching. On academic achievement And satisfaction of Mattayomsuksa 4 Students was the learning achievement of the students after was higher than before learning with statistically significant difference at the level of .01.

3. The students’ satisfaction towards learning by of learning management model by group process techniqes within crease achievement in substance collateral Personal Financial Subject subject (Ng30248) of learning to learn career and technology group for Mattayomsuksa 4 students as a whole was at a high level.

โพสต์โดย ปริม เปลี่ยนกลาง : [24 ส.ค. 2563 เวลา 08:14 น.]
อ่าน [1233] ไอพี : 182.232.73.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ