ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Travel เรื่อง Modal (must, have to, had to) เวลา 1 คาบรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอน นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์เสนา ใช้สอนระหว่างวันที่ 20 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด

ต 2.2 ม 3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการใช้ must, have to, had to ได้

3. สาระสำคัญ

การเรียนรู้กริยาช่วย หรือ Modal Auxiliaries เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประโยคที่พูดหรือเขียนนั้น สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สาระการเรียนรู้

4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)

Using: Talking about duties and rules

Structure: Modal Auxiliaries: Must/ Have to/ Had to

Vocabulary: embarrass, hilarious, trouble, awful, throw, obey, keep, chew, stay, shout

4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

4.2.1 ความสามารถในการสื่อสาร

4.2.2 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการเปรียบเทียบ

2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้

4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)(เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้)

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  5. อยู่อย่างพอเพียง

 2. ซื่อสัตย์สุจริต  6. มุ่งมั่นในการทำงาน

 3. มีวินัย  7. รักความเป็นไทย

 4. ใฝ่เรียนรู้  8. มีจิตสาธารณะ

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้)

 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร

 5.2 ความสามารถในการคิด

 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 5.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน

ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 (3R 8C 2L)

 R1-Reading (อ่านออก)  R2-(W)Riting (เขียนได้)  R3-(A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)

 C-1 Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้

 C-2 Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม

 C-3 Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม

 C-4 Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ

 C-5 Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ

 C-6 Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

 C-7 Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้

 C-8 Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย

 L-1 Learning (ทักษะการเรียนรู้)  L-2 Leadership (ทักษะความเป็นผู้นำ)

7. การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 บูรณาการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

 IS 1 การศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

 IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

 IS 3 การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)

 บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 บูรณาการกับประชาคมอาเซียน

 บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการ

 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัดอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ

 บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบุ)......................................................................................

 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................

8. ชิ้นงาน/ภาระงาน

8.1 แบบฝึกหัดในใบงาน เรื่อง Must/ Have to/ Had to

8.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปการใช้ Must/ Have to/ Had to

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Warm Up

9.1 ครูทักทายนักเรียนแล้วพูดว่า You must be quiet. และ You have to be quiet. พร้อมทำท่าประกอบ. จากนั้นเขียนประโยคทั้งสองไว้บนกระดาน.

9.2 ครูแจกใบความรู้และใบงานเรื่อง Must/ Have to/ Had to ให้นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจถึงเรื่องที่จะได้เรียนในวันนี้ พร้อมทั้งนำเสนอคำว่า Must/ Have to/ Had to บนกระดานแล้วอ่านคำศัพท์พร้อมกัน (R1-Reading)

Presentation

9.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้ว ครูสุ่มถามคำถามเพื่อทบทวนความเข้าใจดังต่อไปนี้

- What are Must/ Have to/ Had to? : Modal Auxiliary Verb

- What are Must/ Have to/ Had to mean? : แปลว่า ต้อง หรือ จำเป็นต้อง

- How to use Must/ Have to/ Had to? : ตอบเป็นภาษาไทยได้

- Give some example of sentences using Must/ Have to/ Had to.:…….. เป็นต้น

นักเรียนช่วยกันตอบคำถามหรืออธิบายเป็นภาษาของตนเอง ครูให้รางวัล (คำถามละ 1 คะแนน) (C-1)

Practice

9.4 ครูนำเสนอสไลด์แล้วอธิบายเพิ่มเติม ว่า การใช้ must ใช้กับกฎระเบียบหรือกฎหมาย ใช้เป็นคำเชิญแบบสุภาพ ใช้กับสิ่งที่ต้องทำเป็นส่วนตัว พร้อมยกตัวอย่าง ประโยคบอดเล่าและปฏิเสธ ส่วน Have to ใช้กับสิ่งที่สังคม สถาบัน หรือบุคคลอื่นต้องการให้ทำ พร้อมยกตัวอย่าง หลังจากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในภาษาพูดที่ใช้เป็นทางการ ทั้ง must และ have to ไม่มีความแตกต่างกัน มีความหมายว่า จำเป็นต้องทำ เหมือนกัน พร้อมกับนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา (C-3)

9.5 นักเรียนยกตัวอย่างประโยค must และhave toที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันอย่างน้อย 5 คน(C-3)

9.6 นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงาน เรื่อง Must/ Have to/ Had to (R2-(W)Riting)

9.7 นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน เรื่อง Must/ Have to/ Had to (C-4)

Production

9.8 นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่ 7 หน้า 15 ในหนังสือเรียน Your Space โดยเขียนคนละ 2 ประโยคที่

เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนหรือครอบครัวนักเรียนจำเป็นต้องทำ (R2-(W)Riting)

Wrap Up

9.9 นักเรียนซักถามเพิ่มเติมและพูดคุยเพื่อร่วมกันสรุปบทเรียน (C-5)

9.10 นักเรียนสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปการใช้ Must/ Have to/ Had to

(R2-(W)Riting) ,(C-2)

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

10.1 หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Your Space 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แบบฝึกหัดข้อที่ 7 หน้า 15)

10.2 ใบความรู้และใบงาน เรื่อง Must/ Have to/ Had to

10.3 Power Point นำเสนอเพื่อประกอบการสอน เรื่อง Must/ Have to/ Had to

11. การวัดผลประเมินผล

จุดประสงค์

การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการใช้ must, have to, had to ได้

-ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ หน้า 15 และใบงาน เรื่อง Must/ Have to/ Had to

-นักเรียนสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) สรุปการใช้ Must/ Have to/ Had to -แบบฝึกหัดข้อที่ 7 ในหนังสือหน้า 15

-ใบงานเรื่อง Must/ Have to/ Had to

-ความถูกต้องของคำตอบที่ทำในแบบฝึกหัดร้อยละ 80

-รายละเอียดครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 90

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/…..

ใช้สอนวันที่…… เดือน……….. พ.ศ. …… เวลา ………………

ด้านความรู้ (K)

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ด้านคุณลักษณะ (A)

ปัญหาและอุปสรรค

ลงชื่อ .....................................

(นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์เสนา)

ตำแหน่งครู

วันที่ ....เดือน ..................... พ.ศ. .........

โพสต์โดย เก๋ : [24 ส.ค. 2563 เวลา 11:43 น.]
อ่าน [2358] ไอพี : 1.1.131.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,175 ครั้ง
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้
สุขภาพเป็นยังไง...ลิ้นบอกได้

เปิดอ่าน 21,697 ครั้ง
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 24,575 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์

เปิดอ่าน 9,499 ครั้ง
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์
คณิตศาสตร์ชุมชน : โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, ชุติมา ชุมพงศ์

เปิดอ่าน 10,302 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 16,479 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 80,971 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 1,042 ครั้ง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง

เปิดอ่าน 5,112 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 14,104 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 21,583 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 27,512 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 12,764 ครั้ง
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน

เปิดอ่าน 57,510 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 17,648 ครั้ง
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว
พลังบำบัดจากน้ำมะพร้าว

เปิดอ่าน 10,804 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
เปิดอ่าน 14,752 ครั้ง
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เด็กไทยเป็นอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย ถ้าฝึกช่วงเรียนรู้ไว (3-6 ขวบ)
เปิดอ่าน 12,933 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 18,019 ครั้ง
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET
เปิดอ่าน 15,248 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ