ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Mod

ชื่อรายงาน รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model

ชื่อผู้ทำรายงาน นางสาวสายรุ่ง พุทธา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model 2) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรกลุ่มที่ 1 คือ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) และด้านกระบวนการ ( Process) ประชากรกลุ่มที่ 2 คือ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 342 คน รวมทั้งสิ้น 364 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลผลิต (Output) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ 2) แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ 3) แบบประเมินด้านผลผลิต โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงานพบว่า

1. ด้านปัจจัยนำเข้า ความคิดเห็นของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบุคลากรมีความสนใจ กระตือรือร้น ในการดำเนินการตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีแหล่งเรียนรู้ที่ให้ศึกษาหาความรู้สำหรับ การเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็นของครูในการประเมินผลด้านกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ปีการศึกษา 2562 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแผนการติดตามกำกับประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ.มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลจากประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model

ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือนักเรียนมีการแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนด้วยความเต็มใจ

ข้อคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามแบ่งเป็นรายด้านดังนี้

ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และควรมีจัดอบรมให้ครูและบุคลากรทุกคนก่อนดำเนินการรวมทั้งมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้วย เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมจิตสาธารณะยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ และควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อ เอกสาร หนังสือ หรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมจิตสาธารณะให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านจิตสาธารณธ และสนับสนุนให้พระวิทยากรประจำโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ และพยายามให้ทุกคนเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ

ด้านผลผลิต มีอุปสรรคคือการประเมินผลว่านักเรียนมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะบางข้อต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ปกครองเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านซึ่งผู้ปกครองบางไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียนหลังเลิกเรียนเพราะผู้ปกครองบางคนต้องทำงานเข้ากะช่วงกลางคืน และครูทุกคนควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันและประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน

โพสต์โดย รุ่ง : [1 ก.ย. 2563 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [1310] ไอพี : 1.47.74.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ