ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมการเรียนการสอน NSH & JEERA Model ภายใต้สนานการณ์ COVID-๑๙”

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สนานการณ์ COVID-๑๙”

นวัตกรรม NSH & JEERA Model

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

เนื่องด้วยตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและเอกชน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน มีการออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-๑๙ การเปลี่ยนแปลงที่มากมายนี้ส่งผลโดยตรงต่อสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาที่เปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องออกแบบมาตรการในการดูแล และป้องกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะดวกต่อการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน

ด้วยการนี้ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-๑๙ อย่างมาก จึงได้มีการออกแบบนวัตกรรมการบริหารงาน โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงสร้างเป็นโมเดลการบริหารงาน NSH+ong ขึ้นมา ซึ่งพัฒนาและนำสัญลักษณ์ชื่อย่อของโรงเรียน มาสร้างเป็นโมเดลผนวกกับพัฒนาร่วมกับ JEERA Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนเดิมร่วมกับ KHAOKHLOUNG Model จนประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ JEERA Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้มีการปรับใช้มาก่อนแล้ว กลายมาเป็นนวัตกรรมใหม่ชื่อนวัตกรรม NSH & JEERA Model สามารถนำมาใช้กับการบริหารงานในโรงเรียน ๔ ฝ่ายงานและในทุกๆ ด้านได้

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้สามารถบริหารงานภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกัน

๒. เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และปลอดภัย

๓. เพื่อให้กิจกรรม/โครงการ/งาน มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

๓. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ศึกษาข้อมูลนวัตกรรมต่างๆ สภาพปัญหาในปัจจุบันและบริบทของโรงเรียน โดยนำนวัตกรรม JEERA Model มาสนับสนุน

๒. นำปัญหามาหาวิธีแก้ไขโดยใช้หลักและวิธีการต่างๆ ของทฤษฎีและนวัตกรรมที่มีผู้คิดค้นไว้แล้ว

๓. ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าองค์กร โรงเรียน บุคลากรต้องการอะไร อยากได้ผลลัพธ์แบบไหน

๔. กำหนดขั้นตอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ คือ

๔.๑ ต้องการวิธีการปฏิบัติแบบใหม่ที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๔.๒ ต้องการให้เกิดทักษะต่างๆ ในการทำงาน ในการเรียนรู้ และดำรงชีวิต

๔.๓ ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรุ้จริง คณะครูได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

๔.๔ ความต้องการขององค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

๕. ศึกษาทำความเข้าใจกรอบงาน ประชุมวางแผนเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน ปฏิบัติตามแผนที่ได้ประชุมวางแผนไว้ และมีการติดตามนิเทศ ตรวจสอบ ให้คำเสนอแนะ

๖. เสริมแรง ให้กำลังใจ ทำงานแบบสนุกสนาน เรียนรู้แบบสนุกสนาน “คนสำราญ งานสำเร็จ” เป็นการเรียนปนเล่น เป็นกิจกรรมของลูกเสือ

๗. งานเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ครูมีส่วนร่วมได้ใช้ทักษะของตนเองสอนนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในงานนี้ หรือที่เรียกว่าจบแบบ win win

๘. รายงานผลเมื่อจบกิจกรรม/โครงการ/งาน อย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์

๙. นำผลหรือการรายงานผลมาปรับปรุงพัฒนาหาวิธีการพัฒนาครั้งต่อไป หรือเป็นผลที่ดีแล้วก็นำมาเป็นมาตรฐานในการดำเนินการครั้งต่อๆ ไป

NSH & JEERA Model คือ

N = New Normal คือ วิถีชีวิตใหม่

S = Skill คือ ทักษะ

H = Hand คือ เรียนรู้และปฏิบัติจริง

o = organization คือ องค์กร

n = needs คือ ความต้องการ

g = goal คือ เป้าหมาย

J = Job คือ เข้าใจงาน

E = Enjoy คือ สนุกสนาน คนสำราญ งานสำเร็จ

E = End คือ จบแบบ win win

R = Report คือ รายงาย

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไข/การจัดทำมาตรฐานใหม่

๑. New Normal (N) คือ วิถีชีวิตใหม่ ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดอยู่ การทำงานที่ออฟฟิศได้บางส่วน จัดวางพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม ลดความแออัด ในวันที่เราเริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านมาทำงาน และทำกิจกรรมนอกบ้านต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “New Normal” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เหมือนเดิม แม้ว่าเราจะกลับไปยังสถานที่เดิมๆ เพราะทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น “ความปกติในรูปแบบใหม่” โดยเฉพาะด้านวิถีชีวิตใหม่ หลังโควิด-๑๙ ที่ต้องปรับตัวกันทั้งโลก สิ่งที่เราพบเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตใหม่ในสังคม ตั้งแต่ก้าวออกจากบ้าน New Normal มี

๑) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตัวเอง และห่วงใยผู้อื่น การสวมหน้ากากจึงเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติ

๒) ทำงานออนไลน์ มีนโยบายให้ ลดความแออัด ทำงานผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team ประชุมพูดคุยสนทนากับคุณครูด้วยการใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย

๓) อาคารสถานที่ตั้งจุดคัดกรอง เนื่องจากโควิด-๑๙ นั้นสังเกตเบื้องต้นได้ด้วยการวัดไข้ จึงจำเป็นต้องมีจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน อาคาร ห้องเรียน ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ผู้ติดต่อราชการ จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ และขอความร่วมมือให้ลงชื่อก่อนเข้าใช้บริการหรือ แสกน QR ไทยชนะ

จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้าน

ในร้านค้าต่าง ๆ ได้จัดวางสินค้าเพื่อให้ลูกค้าหยิบลอง เมื่อมีการสัมผัสร่วมกันจึงต้องลดโอกาสติดเชื้อด้วยการ

๔) ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้อง ก่อนเข้าโรงเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

๕) รับประทานอาหารนั่งเว้นระยะห่าง มีฉากหรือพลาสติกใสกั้นที่โต๊ะ

๖) ครูและบุคลากรต้องปรับตัวใช้นวัตกรรม หรือหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ปลอดภัยด้านสุขภาพ และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

๗) เว้นระยะห่างทางสังคม ในการเดิน นั่ง เรียน กิจกรรมต่างๆ ป้องกันการสัมผัสอนุภาคละอองจากการหายใจ ไอ จาม เบื้องต้น

๘) การจัดกิจกรรม หรือกระทำการใดๆ ต้องคำนึงถึงสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน และคนรอบข้างมากขึ้น เรียกได้ว่า New Normal คือทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และต้องติดตามข่าวสารของโรคเพื่อทำความเข้าใจและป้องกันได้ทันท่วงที

๒. Skill (S) คือ ทักษะ เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องให้มี ให้เกิดขึ้นกับเป้าหมาย เพราะเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ได้ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ

๓. Hand (H) คือ เรียนรู้และปฏิบัติจริง เป็นการสร้างเสริมทักษะการทำงาน ทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย โดยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนหรือเป้าหมายค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง

๔. organization (o) คือ องค์กร เป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดการที่มี การร่วมมือและประสานงานกันในองค์ ในโรงเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ที่ตั้งไว้ โดยมีการใช้อำนาจการบริหารที่ชัดเจนมีการแบ่งงานและหน้าที่ มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ

๕. needs (n) คือ ความต้องการ เป็นความต้องการขององค์กร ความต้องการของสมาชิก ในองค์กร ความต้องการที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสำเร็จ มีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานที่ดีเยี่ยม มีความต้องการเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน ความต้องการสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการความก้าวหน้า การยอมรับ

๖. goal (G/g) คือ เป้าหมาย เป็นการกำหนดเป้าหมาย เพราะการที่จะประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วย เป้าหมายเป็นความฝัน เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

๗. Job (J) คือ เข้าใจงาน ในการดำเนินงานจะต้องมีการศึกษารายละเอียด ขอบข่าย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน ทำความเข้าใจงานนั้นๆ ให้ชัดเจนเพื่อ วางแผน (Plan) เลือกคนที่เหมาะสม ในงานที่เหมาะสม (put the right man on the right job) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (DO) และติดตามตรวจสอบ (Check)

๑) การวางแผน (Plan) คือขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เริมปฏิบัติงาน กำหนดลำดับความสำคัญของงาน และครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้ทุกคนต้องรับทราบและเป็นที่เข้าใจตรงกัน เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะส่งผลช่วยให้การทำงานในขั้นตอนถัดไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒) การเลือกคนที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสม (put the right man on the right job) ผู้บริหารต้องชาญฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด โดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้เลือกคนที่เหมาะสมกับงานมาช่วยทำงาน การวางคน ให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหารต้องเรียนรู้ และจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังกับบุคลากรในแต่ละกลุ่ม และจัดจำแนกว่าองค์กรมีคนทำงานที่มีความสามารถในระดับใดบ้าง และมีอยู่กี่กลุ่ม จากนั้นจึงค่อยจัดวางกำลังคนเหล่านั้น ให้ทำงานในที่ที่เหมาะสม การเสียเวลาศึกษาความสามารถของบุคลากร แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีคนทำงานจำนวนมาก แต่ ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวังไว้ แล้วออกคำสั่งโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงาน

๓) การปฏิบัติตามแผน (DO) ลงมือทำหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่สำคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนต่อไป

๔) การตรวจสอบ (Check) ว่าหลังจากนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Do) แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการทำงานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข (Action)

๘. Enjoy (E) คือ สนุกสนาน คนสำราญ งานสำเร็จ ในการบริหารในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็กก็ตาม คงไม่สามารถจะทำงานประสบผลสำเร็จได้ถ้าคนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือการบริหาร และการบริหารที่จะได้ทั้งคนและงาน หรือคนสำราญ งานสำเร็จได้นั้น จำต้องบริหารโดยครองใจคนในหน่วยงานให้ได้ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ หรือนำศาสน์ และศีล มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ได้ จะต้อง สามารถครองตน ครองคน และครองงานนั้นเอง หรือที่เรียกว่า เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด และครองชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

๙. End (E) คือ จบแบบ win win ในการทำงานบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเสียเปรียบได้รับความสำคัญหรือผลประโยชน์มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อดำเนินการตามแผนทั้งหมดแล้ว ทั้งทุกฝ่ายจะต้องได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน มีความสำคัญเท่ากัน โดยสร้างทัศนคติที่ดีและต้องการให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกันทุกฝ่ายในระยะยาว ดังนี้

๑) การสร้างความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กรมีความคิดเห็นและเข้าใจตรงกัน เหมือนกัน

๒) ลงมือปฏิบัติงาน หรือกระทำร่วมกัน มีความเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นๆ

๓) ได้รับผลประโยชน์ ผลสำเร็จร่วมกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ

๑๐. Report (R) คือ การรายงาน หรือการนำข้อมูลที่ได้จากตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล มาจัดรูปแบบ พิมพ์รายงานที่ได้ออกมาเป็นรายงานที่สามารถแสดงออกได้ทั้งทางจอภาพ กระดาษพิมพ์ ซึ่งเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานนั้นๆ

๑๑. Action (A) คือ การปรับปรุงแก้ไข หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ เพื่อให้การดำเนินการครั้งต่อไปเหมาะสม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ โดยการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการรายงาน (Report) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

นวัตกรรม NSH & JEERA Model ได้ปรับและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจาก นวัตกรรม JEERA Model และพัฒนาผสมผสานมาเป็น KHAOKHLUNG Model ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น NSH & JEERA Model เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง พร้อมทั้งสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ โดยได้ใช้ในโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานทางการบริหาร ๔ ฝ่ายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ของโรงเรียนบ้านหนองสองห้องต่อไป

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ขั้นตอนแรกได้มีการประชุม ครูและบุคลากรเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมให้มีมาตรการป้องกันจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดยให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตัวเอง และห่วงใยคนรอบข้าง มีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามอาคารต่างๆ

๒. วางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่จะสามารถสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักเรียน เน้นรูปแบบการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ

๓. กิจกรรมที่จัดจะต้องเป็นการสร้างเสริมทักษะการทำงาน ทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย โดยการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจในความถนัดของตนเอง

๔. การวางแผน กรอบการดำเนินงานจะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยดูบริบทของทางโรงเรียน และจะต้องคำนึงถึงความต้องการของครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ควบคู่ไปด้วย มีการตั้งเป้าหมายของกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกัน

๕. เมื่อครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวเข้าใจในแผนกิจกรรมแล้ว จะมีการเลือกครูและบุคลากรให้มีความเข้าใจ ความเหมาะสมตรงกับกิจกรรมนั้นๆ มากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพของงาน และมีความสุข สนุกกับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๖. ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมจริงตามที่ทางโรงเรียนได้มีการประชุม วางแผนไว้ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายจะมีความรับผิดชอบกับกิจกรรมที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นหลัก

๗. เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นทั้งฝ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรมฝ่ายต่างๆ จะต้องได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันทุกฝ่าย มีการประเมินเพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมที่จัดตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะในกิจกรรมตรงจุดใดบ้าง นอกจากนั้นต้องมีการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้วย

๘. เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะต้องมีการรายงานผลเป็นการลงข้อสรุป หรือนำเสนอในรูปแบบตาราง และพิมพ์รายงานที่ได้ออกมาเป็นรายงานที่สามารถแสดงออกได้ทั้งทางจอภาพ กระดาษพิมพ์

๙. ขั้นสุดท้ายเป็นการนำข้อดี และหาผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งในกิจกรรมที่จัดขึ้น และของนวัตกรรม NSH & JEERA Model มาประชุมอภิปรายร่วมกันว่าจะหาแนวทางการส่งเสริมหรือแก้ไข อย่างไรเพื่อให้กิจกรรมถัดไปมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงที่สุด

โดยผลประโยชน์ของการได้นำนวัตกรรม NSH & JEERA Model ไปใช้บริหารงานในกิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติดนั้น ทำให้กิจกรรมมีมาตรการป้องกัน และความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ มากขึ้น ครูและบุคลากร รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงอันตรายจากเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตามจุดประสงค์ของนวัตกรรมที่ได้ตั้งเอาไว้ ในส่วนของการบริหารงานด้วย NSH & JEERA Model ก็มีการทำงานที่เป็นระบบควบคู่กับความเข้าใจในกิจกรรมที่มากขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบของการรายงานผล

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

๑. การให้ความร่วมมือของนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร และบุคคลในชุมชน

๒. การให้ความสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๓. นำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปพัฒนาเพื่อต่อยอดกับกิจกรรมอื่นๆ

๔. การนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุง เพื่อให้กิจกรรมในครั้งต่อไปเกิดประภาพมากยิ่งขึ้น

๕. การรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้

๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงกับการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำนวัตกรรม NSH & JEERA Model ไปปรับใช้กับทุกกิจกรรมยิ่งขึ้น

๒. ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารงาน เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว

ข้อควรระวัง

๑. ควรดูความเหมาะสมของกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับนวัตกรรมการบริการ

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

มีการเผยแพร่รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย

โพสต์โดย G : [19 ก.ย. 2563 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [1964] ไอพี : 223.24.165.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,726 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 12,522 ครั้ง
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี

เปิดอ่าน 2,057 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข
เทคนิคการคูณเลข

เปิดอ่าน 1,113 ครั้ง
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?
อยากจมูกโด่งมีดั้ง จะเลือกผ่าตัดเสริมจมูก ร้อยไหม หรือฉีดฟิลเลอร์ดี?

เปิดอ่าน 9,307 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 3,140 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 15,461 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52

เปิดอ่าน 16,442 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 62,806 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 12,733 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 12,956 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5

เปิดอ่าน 22,723 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 379,016 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

เปิดอ่าน 16,290 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 8,807 ครั้ง
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย
วิธีแบกเป้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,081 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 39,004 ครั้ง
กฎสามส่วน (Rule of Third)
กฎสามส่วน (Rule of Third)

เปิดอ่าน 21,621 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 11,478 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ

เปิดอ่าน 13,628 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ