ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เปรียบเทียบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์

เปรียบเทียบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์

บริบทฟินแลนด์

สภาพของประเทศฟินแลนด์

สาธารณรัฐฟินแลนด์หรือฟินแลนด์เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปมีพรมแดนติดกับประเทศสวีเดนนอร์เวย์และรัสเซียรวมทั้งหมู่เกาะโอลันด์มีประชากร 5,451,270 ล้านคนในพื้นที่ 338,435 ตารางกิโลเมตรการปกครองแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่รัฐและเทศบาลแบ่งการปกครองเป็น 6 จังหวัดและ 90 เขตปกครองท้องถิ่นมีทะเลสาบ 187,888 แห่งและเกาะ 179,584 เกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสนอากาศหนาวเย็นตลอด 8 เดือนมีช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืน 73 วันในช่วงฤดูร้อนและไม่ขึ้นเลย 51 วันในช่วงฤดูหนาวภาษาที่ใช้คือฟินแลนด์และสวีเดนนโยบายการเมืองสำคัญที่สุดที่มีส่วนเร่งการพัฒนาของฟินแลนด์คือใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์

ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีตั้งแต่อายุ 7 -16 ปีโรงเรียนทุกแห่งจะบริการอาหารกลางวันฟรีการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับมีการจัดเตรียมอุดมศึกษาในสายสามัญและอาชีวศึกษาและในระดับอุดมศึกษาจะมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขั้นสูงเป็นประเทศที่มีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD - PISA) สูงและเวิล์ดอีโคโนมิกฟอรัมจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอันดับ 1 ของโลกประชากรที่อายุเกิน 15 ปีอ่านออกเขียนได้ 100 เปอร์เซ็นต์และจานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมีจานวน 1.5 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากรฟินแลนด์เน้น๑) การดูแลหลักสูตรโดยส่วนกลาง๒) การศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า๓) การศึกษาเป็นรายบุคคล๔) การควบคุมมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู๕) การควบคุมมาตรฐานที่เข้มข้นและ๖) การศึกษาตลอดชีวิต

ปัจจัยความสำเร็จของการศึกษาฟินแลนด์

ฟินแลนด์มีนโยบายระดับชาติในการสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจความรู้ระบบการศึกษาที่บูรณาการอย่างลงตัวการทำงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและท้องถิ่นการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยและเน้นการผลิตครูที่มีศักยภาพโดยครูต้องจบการศึกษาศึกษาศาสตร์อย่างน้อยในระดับปริญญาโท

ฟินแลนด์เน้นคุณลักษณะของคน6ประการคือ

1) การให้ความสำคัญกับการศึกษา

2) ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

3) ความมีระเบียบวินัยสูง

4) ความตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์

5) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและรักในความเป็นชาติของตน

6) การเป็นผู้มีทักษะในการทางานสูง

บริบทประเทศไทย

สภาพของประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทยหรือประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ลาวกัมพูชาและมาเลเซียรวมทั้งอ่าวไทยทะเลอันดามันและแม่น้าโขงมีประชากรประมาณ66ล้านคนในพื้นที่513,115ตารางกิโลเมตรมีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานครและการปกครองส่วนภูมิภาคจัดระเบียบเป็น 76 จังหวัดประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนหรือแบบสะวันนาแบ่งได้เป็น 3 ฤดูกาลคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวส่วนภาคใต้มีสภาพอากาศแบบป่าดงดิบซึ่งมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีแบ่งได้เป็น 2 ฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนภาษาราชการคือภาษาไทยนโยบายการเมืองที่สำคัญคือการศึกษาตลอดชีวิตการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน

ระบบการศึกษาของประเทศไทย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเสมอภาคโดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่าเป็นเวลา12ปีจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีตั้งแต่อายุ 7 – 15ปีการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับเป็นประเทศที่มีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD - PISA) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและสภาเศรษฐกิจโลกจัดให้คุณภาพการศึกษาของไทยเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศอาเซียนที่พิจารณา

ประเทศไทยกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ดังนี้

“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” รวมทั้งคำนึงถึง 3 เสาหลักอาเซียนโดยให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมประชาชนมีความอยู่ดีกินดีร่วมกันสร้างสถาบันหลักและสังคมให้มีความเสมอภาคบนพื้นฐานของความปรองดองการเมืองโปร่งใสน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพยั่งยืนขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงแบ่งปันและต้องแข่งขันได้”

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

“มุ่งปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้พลเมืองมีคุณภาพมีความสมานฉันท์ปรองดองมีระเบียบวินัยมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยสามารถเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการร่วมกับค่ำนิยมหลักของคนไทย12ประการไว้ดังนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางฯ

1) รักชาติศาสน์กษัตริย์

2) ซื่อสัตย์สุจริต

3) มีวินัย

4) ใฝ่เรียนรู้

5) อยู่อย่างพอเพียง

6) มุ่งมั่นในการทางาน

7) รักความเป็นไทย

8) มีจิตสาธารณะ

ค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ประการ

1) มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

2) ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์

4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6) มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9) มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทารู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาผลประโยชน์

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าของตนเอง

งานบริหารบุคคลของข้าราชการครู

ครูฟินแลนด์ได้รับเงินเดือนสูงโดยเทศบาลจะเป็นผู้พิจารณาระดับเงินเดือนของครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ส่วนสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนครูแต่ละคนจะได้รับเงินเดือนตามภารกิจและผลงานซึ่งครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาโดยมีสมาคมวิชาชีพครู / สหภาพครูเข้ามาดูแลเจรจาต่อรองได้อัตราเงินเดือนนี้องค์กรท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดสรรส่วนรัฐบาลสนับสนุนเพียงบางส่วนครูมีชั่วโมงของการทางานประมาณ 6๐๐ชั่วโมงต่อปีหรือประมาณ๔บทเรียนต่อวัน

ส่วนครูไทยเงินเดือนไม่สูงมากผู้บริหารสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาเงินเดือนรัฐบาลสนับสนุนเงินเดือนทั้งหมด

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู

สำนักงานสภาการศึกษากระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรมฟินแลนด์จะกากับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดบริการฝึกอบรมพัฒนาตลอดชีวิตการเป็นครูส่วนโรงเรียนจะส่งครูไปฝึกอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งนี้ฟินแลนด์ได้ยกเลิกการใช้ศึกษานิเทศก์ไปแล้วเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาโดยได้เน้นการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูรวมทั้งได้ทุ่มเทในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมใหม่

ส่วนครูไทยมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูโดยทาผลงานเลื่อนวิทยฐานะด้วยตนเองเพิ่งก้าวเข้าสู่ระบบใบประกอบวิชาชีพครูและยังใช้ศึกษานิเทศก์ในการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูรวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมใหม่

โพสต์โดย นายวัฒนากร ต่อซอน : [12 ต.ค. 2563 เวลา 11:52 น.]
อ่าน [8891] ไอพี : 182.52.66.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,794 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,024 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 24,970 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 9,341 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 10,956 ครั้ง
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว

เปิดอ่าน 13,820 ครั้ง
เกินบรรยาย! คลิปสุนัขปลอบโยนหนูน้อยพิการ ซึ้งจนต้องหลั่งน้ำตา
เกินบรรยาย! คลิปสุนัขปลอบโยนหนูน้อยพิการ ซึ้งจนต้องหลั่งน้ำตา

เปิดอ่าน 29,275 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 16,995 ครั้ง
การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา
การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา

เปิดอ่าน 28,617 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 68,666 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

เปิดอ่าน 12,468 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 9,440 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 19,637 ครั้ง
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์
ความหมายของตัวเลขบนตั๋วรถเมล์

เปิดอ่าน 10,318 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 18,374 ครั้ง
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,661 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 8,873 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 8,018 ครั้ง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง
ไอ้หยา!ด.ญ.ร้องพิธีเปิดโอลิมปิกก็ลวง

เปิดอ่าน 20,380 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน

เปิดอ่าน 8,819 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ