ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ชื่อผลงาน แนวทางการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)

ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ผู้วิจัย นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง

ผู้อำนวนการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ(PDCA) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการศึกษาสภาพการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 54 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 237 รวมทั้งสิ้น 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่สองเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยการสนทนาเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก”เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการตรวจสอบ(Check) อยู่ในระดับ “มาก”

2) แนวทางการพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน (Plan) 2) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 3) ด้านการตรวจสอบ (Check) 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) เมื่อพิจารณาผลการสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางการพัฒนางานวิชาการที่สำคัญไว้ดังต่อไปนี้ ด้านการวางแผน (Plan) 1) โรงเรียนควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2) กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ 3)ใช้สื่อออนไลน์ในการอบรมพัฒนาครู 4) ใช้วิธีฝึกปฏิบัติ 5) สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 1) โรงเรียนควรจัดทำแผนการนิเทศภายใน 2) มีผู้รับผิดชอบงานการนิเทศภายในที่มีความเหมาะสม 3) กระบวนการนิเทศภายในควรเกิดจากมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4) โรงเรียนมีวิธีการนิเทศภายในด้วยวิธีที่หลากหลาย 5) ฝ่ายบริหารกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ(Check) 1) โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน 2) กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3) โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ 4) กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 5) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) 1) โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ครบทุกขั้นตอน 2) มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา 3) โรงเรียนกำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในประเมินผล 4) ควรนำผลการวัดผลและประเมินผลมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 5) ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีการกำกับติดตาม และประเมินผล

โรงเรียนควรวางแผน ในการพัฒนางานวิชาการ โดยด้านการวางแผน (Plan) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดให้มีการอบรมพัฒนาครู ด้วยวิธีฝึกปฏิบัติและใช้สื่อออนไลน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครู ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในที่เกิดจากมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยวิธีที่หลากหลายและกำหนดผู้รับผิดชอบงานการนิเทศภายในที่มีความเหมาะสม ฝ่ายบริหารกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบ(Check) มีการใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาครบทุกขั้นตอน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลและนำผลการประเมินมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย Phetzy : [16 ต.ค. 2563 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [1631] ไอพี : 110.78.171.102
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ