ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ผู้ทำวิจัย นางวนิดา จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ปีที่พิมพ์งานวิจัย 2562

การวิจัยการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 2) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตามวงจรของเคมมิสและแม็คทักการ์ท 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 4) เพื่อศึกษาขวัญกำลังใจของครูและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้างกลยุทธ์ ระยะที่ 2 การนากลยุทธ์ไปใช้โดยใช้วงจรการปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Obsevation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) ปฏิบัติการ 2 วงจร วงจรที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2559 วงจรที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 3 การประเมินกลยุทธ์ และระยะที่ 4 การศึกษาขวัญกำลังใจของครูและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป แบบประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม แบบวัดขวัญกำลังใจของครูผู้สอนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สรุปผลได้ดังนี้

1. กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 2) การสร้างศรัทธา 3) การสร้างความสัมพันธ์ และ 4) ความเป็นหุ้นส่วนมีจeนวน 10 โครงการ พบว่าผลการดำเนินโครงการในวงจรที่ 1 ทั้ง 10 โครงการ มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป และในวงจรที่ 2 ทั้ง 10 โครงการมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าวงจรที่ 1 ทุกโครงการ

2. ผลการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่าหลังการใช้กลยุทธ์ครู ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มากกว่าก่อนการใช้กลยุทธ์ และมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ในระดับมาก (3.51) ขึ้นไปทุกรายการ

3. การประเมินกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2559 และ ปี 2560 พบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2560 ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559

4. ผลการศึกษาขวัญกาลังใจของครูและผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นพบว่าครูมีขวัญกาลังใจในระดับมาก(3.51) ขึ้นไปในทุกรายการ ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน หลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.51) ขึ้นไปทุกด้าน

โพสต์โดย natthamol.a : [10 พ.ย. 2563 เวลา 20:13 น.]
อ่าน [2645] ไอพี : 27.145.86.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,459 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!

เปิดอ่าน 18,664 ครั้ง
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช
บอกเล่า"ปาฏิหาริย์" สมเด็จพระสังฆราช

เปิดอ่าน 825,869 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

เปิดอ่าน 49,118 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 19,282 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 15,805 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 18,258 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน

เปิดอ่าน 50,605 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

เปิดอ่าน 10,060 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557

เปิดอ่าน 11,595 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 21,642 ครั้ง
พระกฤษณะ
พระกฤษณะ

เปิดอ่าน 7,113 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 10,709 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!

เปิดอ่าน 39,391 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,006 ครั้ง
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ
มหัศจรรย์ความลับของร่างกาย ได้รู้แล้วทึ่งสุด ๆ

เปิดอ่าน 17,799 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 9,271 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 16,682 ครั้ง
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!
ปลูก"ไผ่นานาพันธุ์" ฟันธง…ปลูกแล้วสร้างรายได้ดีแน่นอน!!

เปิดอ่าน 203,863 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ