ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา

สพป.ลำปาง เขต 2

ชื่อผู้วิจัย นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ

ปี พ.ศ. ที่ทำวิจัย 2560 -2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา

สพป.ลำปาง เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 เพื่อใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก 1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา

และการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาการบริหารสถานศึกษาและ แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ( Best Practices)ผู้วิจัยใช้เทคนิคแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 2 โรงเรียนโดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาแนวทาง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัด สพป.เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 เพื่อนำมาเป็นกรอบในการร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต2

2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปางเขต 2 ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาประชุม เชิงปฏิบัติการ(Work Shop)กับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสามขาเพื่อดำเนินการร่างรูปแบบซึ่งมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2)วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3)ระบบและกลไกของรูปแบบ 4)วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ 5)แนวทางการประเมินรูปแบบและ 6)เงื่อนไขของรูปแบบ

3)การใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้วิจัยนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 ไปใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 และนำมาปรับปรุงแก้ไข และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561

4)การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2เป็นการประเมินประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและประเมินความพึงพอใจชองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2

ผลการวิจัย พบว่า

1.ผลการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย 1) ร่วมคิด 2)ร่วมวางแผน 3) ร่วมตัดสินใจ 4) ร่วมปฏิบัติ 5) ร่วมติดตามประเมินผลและ 6)ร่วมรับผลประโยชน์ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1)หลักประชาธิปไตย 2) หลักการกระจายอำนาจ 3)หลักการทำงานเป็นทีม 4) หลักการสื่อสาร 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความโปร่งใส7) หลักการระดมทรัพยากร บุคคลที่มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ครูและบุคลากร 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย 5) นักเรียน ภาระงานที่มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) งานบริหารวิชาการ 2) งานบริหารบุคคล 3) งานบริหารงบประมาณ 4) งานบริหารทั่วไป กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การปฏิบัติตามแผน (Implementing) 4) การควบคุมและติดตาม(Controlling) 5) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา(Act)

2.รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา

สพป.ลำปาง เขต 2 ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3)องค์ประกอบของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินการของรูปแบบ 5 แนวทางการประเมินของรูปแบบ 6) เงื่อนไขความสำเร็จ

3.ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 พบว่า การดำเนินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 หลังการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต2 ปีการศึกษา 2560 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยX- = 4.57 S.D.= 0.54 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีการบริหารโดยเคารพระเบียบ กฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย x- = 4.77 S.D.= 0.51 รองลงมาคือสถานศึกษามีการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และการระดมทรัพยากรเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ย X- = 4.74 S.D.= 0.44 ด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย X- = 4.47 S.D.= 0.59 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือช่วยจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและ โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ X- = 4.73 S.D.= 0.50 รองลงมาคือ ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายค่าเฉลี่ยเท่ากันคือX- = 4.72 S.D.= 0.65 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยX- = 4.31 S.D.= 0.61

ปีการศึกษา 2561 พบว่า การดำเนินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 หลังการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต2 ปีการศึกษา 2561ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X- = 4.66 S.D.= 0.52 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีการบริหารโดยเคารพระเบียบ กฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.81 S.D.= 0.39 และการระดมทรัพยากรเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย X- = 4.81 S.D.= 0.39 เท่ากัน รองลงมาคือบริหารโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย X- = 4.77 S.D.= 0.58 และ มีการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของทุกคนอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย X- = 4.77 S.D.= 0.42 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.48 S.D.= 0.53 และ การประชุมชี้แจงคณะทำงาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย X- = 4.48 S.D.= 0.62 ด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X- = 4.55 S.D.= 0.66 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X- = 4.78 S.D.= 0.42 และโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย X- = 4.78 S.D.= 0.42 รองลงมาคือ ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย X-= 4.77 S.D.= 0.45 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือออกกฎระเบียบข้อบังคับประกาศและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการหารายได้ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย X-= 4.41 S.D.= 0.60

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2

4.1) ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

1.การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2560 การประเมินด้านผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมโครงงานร่วมกับชุมชน มีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม

2.การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ลำปาง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x- = 4.52 SD = 0.70 เมื่อพิจารณาตาม รายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือความชัดเจนของตัวบุคคลที่กำหนดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย x- = 4.57 SD = 0.70

ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย x- = 4.58 SD = 0.62เมื่อพิจารณาตาม รายการประเมิน พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความครอบคลุมภาระงานบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย x- = 4.61 SD = 0.60 และความชัดเจนของวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย x- = 4.61 SD = 0.67

ผลการประเมินผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ มีผลการประเมินในระดับดีมาก

การประเมินด้านผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมโครงงานร่วมกับชุมชน มีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม

ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ มีผลการประเมินในระดับดีมาก

โพสต์โดย นางหทัยทิพย์ แก้วแสนตอ : [25 พ.ย. 2563 เวลา 11:27 น.]
อ่าน [2052] ไอพี : 124.122.20.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,364 ครั้ง
ประโยชน์ของ ADSL
ประโยชน์ของ ADSL

เปิดอ่าน 3,850 ครั้ง
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน

เปิดอ่าน 6,680 ครั้ง
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!
คุณภาพผู้เรียนวัดจาก NT-ONET เส้นทางที่ลางเลือน!

เปิดอ่าน 17,242 ครั้ง
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น

เปิดอ่าน 41,092 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 13,270 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 21,517 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 99,961 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 9,384 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 15,338 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก

เปิดอ่าน 8,070 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 14,969 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 2,362 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

เปิดอ่าน 10,263 ครั้ง
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 18,245 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 21,943 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
เปิดอ่าน 20,844 ครั้ง
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
ใช้กระดาษบางๆ ทำสะพานวางแก้วน้ำได้ ทำยังไง เทคนิคดีๆ เอาไว้สอนเด็กครับ
เปิดอ่าน 17,313 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
เปิดอ่าน 18,059 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
เปิดอ่าน 4,212 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ