ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย นางภาวินี อำนวย

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาพัฒนาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย(Descriptive Research) มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of item Objective Congruence : IOC)ของข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.93 – 1.00 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์จำนวน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 5 คน และ ครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จำนวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมประชากรทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งไม่รวมตัวผู้วิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งนำผลการศึกษาในระยะที่ 1 มากำหนดเป็นประเด็นคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอผลการวิจัยในรูปความเรียงโดยการบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.1 สภาพการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดการ ด้านบุคคล ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และด้านงบประมาณ

1.2 ปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้านการตรวจสอบพัสดุด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ด้านการจำหน่ายพัสดุ และด้านการควบคุมพัสดุ

2. ผลศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 ผลศึกษาแนวทางการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1) ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาดูงาน หรือ อบรม สัมมนา เกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน 2) ควรให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานพัสดุโรงเรียน 3) ควรการจัดหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 4) ควร จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทันสมัย 5) ควรให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 6) ควรมีการจัดทำแผนหรือจัดทำโครงการเพื่อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบสอดคล้อง

2.2 ผลศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 1) ควรสนับสนุนให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียนเพื่อความโปร่งใสและได้มาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุที่ได้จากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของโรงเรียน 2) ควรมีการเสริมสร้างความเข้าใจบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อให้งานพัสดุโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีสถานที่หรือห้องเก็บรักษาพัสดุที่มีความปลอดภัย 4) ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดแยกบัญชีตามประเภทวัสดุของโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการควบคุมพัสดุ และมีความสะดวกต่อการใช้งาน และการจัดทำบัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 5) ควรมีการจัดทำแผนระบบการเบิกจ่ายพัสดุและการจัดทำหลักฐานการเบิก-จ่ายพัสดุ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 6) ควรตรวจสอบพัสดุคงเหลือให้ตรงตามบัญชีและมีความต่อเนื่องในการตรวจสอบพัสดุการจัดแยกบัญชีตามประเภทวัสดุของโรงเรียนเพื่อง่ายต่อการการตรวจสอบพัสดุประจำปี 7) ควรมีการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพและการปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบ

โพสต์โดย ภาวินี อำนวย : [26 พ.ย. 2563 เวลา 08:35 น.]
อ่าน [2798] ไอพี : 1.0.170.65
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,234 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 1,844 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 9,368 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 9,257 ครั้ง
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?

เปิดอ่าน 28,515 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 : โดย ประเสริฐ ตันสกุล
การปฏิรูปการศึกษา การศึกษายุค 4.0 : โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 12,631 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก

เปิดอ่าน 225,518 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 2,607 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

เปิดอ่าน 32,845 ครั้ง
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 7,552 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 7,336 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน

เปิดอ่าน 23,064 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 12,798 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 46,880 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม

เปิดอ่าน 20,830 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 104,247 ครั้ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 13,904 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"
เรื่องน่ารู้ของ "สตรอเบอรี่"

เปิดอ่าน 7,960 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 26,341 ครั้ง
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด
แลหลัง ผ่าปมข้อสอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.เกิดความผิดพลาด

เปิดอ่าน 17,833 ครั้ง
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย
เตือนภัย! แก๊งตบทรัพย์หลอกขับรถชนเรียกค่าเสียหาย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ