ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)” โ

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1 ) คุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 3) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น 5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 5.3) สมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 5.4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 26 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 12 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลการประเมินทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .83-.95 คุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.56, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็น ( = 4.62, = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวมครูมีความคิดเห็น (= 4.62 , = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยรวม ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.76 , = 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกรายประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน ประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย ( = 4.67 , S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.70 , S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.66 , S.D. = 0.44 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

4.3 ระดับความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน พบว่า โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.61 , = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำแนกเป็น

4.4.1 ผลเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ก่อนการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561 และหลังดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าพัฒนา +16.10 และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า คณิตศาสตร์ มีค่าพัฒนาสูงสุด +26.44 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ +24.74 มีเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา เพียงกลุ่มสาระเดียวที่ไม่มีค่าพัฒนา -4.75

4.4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.54 ปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.54 โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +5 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่ทดสอบ พบว่า กลุ่มภาษาไทย เพิ่มขึ้นสูงสุด + 15.65 รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น +9.67 ส่วนกลุ่มภาษาอังกฤษ ลดลง -6.00 ผลการเปรียบเทียบ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ก่อนดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561 และหลังดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกระดับการจัดการศึกษา (ระดับประเทศ ระดับสพฐ ระดับจังหวัด และระดับสพป. สงขลา เขต 2) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง จากปีการศึกษา 2561 ทุกระดับ ยกเว้นโรงเรียนบ้านควนเนียงใน มีค่าพัฒนา อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าพัฒนา +5

4.4.3 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน หลังการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59 มีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 77.25 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ 65.93 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน บ้านควนเนียงใน กับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนบ้านควนเนียงใน มีคะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด ร้อยละ 71.59 รองลงมาได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.21 ส่วนระดับจังหวัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ำสุด ร้อยละ 45.35

4.4.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ก่อนการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2561 รวม 2 สมรรถนะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 หลังการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 รวม 2 สมรรถนะ มีค่าคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 94.58 มีค่าพัฒนา ลดลง -.42 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง มีค่าพัฒนา +.66 ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง มีค่าพัฒนาลดลง -.1.50 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน กับระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสังกัด สพฐ และระดับประเทศ) ปีการศึกษา 2561 รวม 2 สมรรถนะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 95.00 รองลงมาได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 70.12 ส่วนระดับภาค มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ต่ำสุด ร้อยละ 56.91 ปีการศึกษา 2562 รวม 2 สมรรถนะโรงเรียนบ้านควนเนียงใน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 94.58 รองลงมาได้แก่ ระดับภาคร้อยละ 70.68 ส่วนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ต่ำสุด ร้อยละ 65.66

4.4.5 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนทั้ง 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะสำคัญ พบว่า สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยร้อยละ สูงสุด ร้อยละ 86.00 รองลงมาได้แก่ สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.00 ส่วนสมรรถนะความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 80.00

4.4.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านควนเนียงใน ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติ ศาสนกษัตริย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 98.00 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซื่อสัตย์ สุจริตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.00 ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ร้อยละ 90.00

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยจับคู่ PLC และนำเสนอผลงาน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความยั่งยืน

2. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้กว้างยิ่งขึ้น

3. โรงเรียนควรกำหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีที่ครูสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยตรวจสอบจากพัฒนาการครอบคลุม 1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.3 4) ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก (RT) ของนักเรียน ชั้น ป.1 4) ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออก (RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 5) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และ 6) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2. ควรวิจัยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กร เครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โพสต์โดย โจ๊ก : [8 ธ.ค. 2563 เวลา 08:04 น.]
อ่าน [3620] ไอพี : 1.0.218.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,159 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 3,962 ครั้ง
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?
พกมือถือในกระเป๋ากางเกง หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกดี?

เปิดอ่าน 821 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง

เปิดอ่าน 21,021 ครั้ง
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning
ทฤษฎีสำหรับ E-Learning

เปิดอ่าน 13,090 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 3,889 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 23,001 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู

เปิดอ่าน 14,066 ครั้ง
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก

เปิดอ่าน 58,006 ครั้ง
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive

เปิดอ่าน 19,202 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 1,925 ครั้ง
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว
เลเซอร์รักแร้ IPL vs YAG เลือกยังไงให้เหมาะกับผิวและได้ผลดีในระยาว

เปิดอ่าน 11,480 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 24,167 ครั้ง
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล

เปิดอ่าน 33,980 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 81,421 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 11,571 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เปิดอ่าน 14,936 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เปิดอ่าน 3,919 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
เปิดอ่าน 9,583 ครั้ง
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
เปิดอ่าน 26,994 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ