ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผู้อำนวยการ โดยผู้อำนวยการสันติ สกุลเดช

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับนโยบาย และ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับการจัดบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ5) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการขอบเขตเนื้อหาในการประเมินครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินโครงการตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับการจัดบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ ด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามระยะการประเมิน 2 ระยะ คือ ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินโครงการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ครูโรงเรียนบ้านไส้ไก่ จำนวน 6 คนนักเรียน จำนวน 29 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 29 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9คน รวมทั้งหมด 73คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีทั้งหมด 3 ชุดตามรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับและตอนท้ายของแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน 4 ฉบับดังนี้ชุดที่ 1 ฉบับที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 14 กิจกรรม ชุดที่ 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม

ผลการประเมินพบว่า

1) ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x- = 4.51,S.D.= 0.18) เมื่อพิจาณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(x- = 4.97) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียน( x-= 4.82) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (x- = 4.65)

2) ด้านปัจจัยนำเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x- = 4.44, S.D. = 0.28) เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในแต่ละกิจกรรมชัดเจน (x- = 4.79) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนโดยตรง(x- = 4.75) และมีการจัดทำแผนและโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการที่จำเป็น (

x- = 4.72)

3) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x- = 4.53, S.D. =0.64) และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3ลำดับ คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ (x- = 4.87) ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (x- = 4.84) และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (x- = 4.63)

4 ) ด้านผลผลิตก่อนดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (x- = 3.03,S.D. = 0.27) และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (x- = 3.28) ด้านจริยธรรม (x- = 2.93) และด้านคุณธรรม (x- = 2.90) เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ (x- = 3.57) กล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ (x- = 3.57) และยินดีรับฟังปัญหาและเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนอย่างเต็มใจ (x- = 3.06)

5) ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ทั้ง 14 กิจกรรมโดยภาพรวม มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ มากที่สุด (x- = 4.59, S.D. = 0.57) และมีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม (x- = 4.84) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาต้นกล้าแห่งความดี และกิจกรรมแต่งกายแบบไทย (x- = 4.75) และกิจกรรมพัฒนาผู้นำ (x- = 4.65) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนื่องมาจากโรงเรียนมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย แม็กกี้ : [13 ม.ค. 2564 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [1452] ไอพี : 183.89.225.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,077 ครั้ง
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?

เปิดอ่าน 12,928 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 14,187 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 47,958 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

เปิดอ่าน 7,937 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 11,080 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 10,825 ครั้ง
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ
พืชพรรณธรรมชาติ ที่ดีต่อผิวพรรณ

เปิดอ่าน 9,614 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

เปิดอ่าน 9,350 ครั้ง
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ
ใส่ 8 ข้อ เขียนจดหมายสมัครงานให้สะดุดตา สะดุดใจ

เปิดอ่าน 28,632 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 24,414 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 8,843 ครั้ง
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 13,871 ครั้ง
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม
โอกาสไม่ถึง 50-50 จะได้เห็น ขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งหุ้ม

เปิดอ่าน 12,212 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 17,011 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 33,949 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 21,027 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ

เปิดอ่าน 116 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 22,529 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 7,536 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ