ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ

สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Conditions for using the UICAN MODEL concept in developing learner quality

According to the whiteschool project TO BE NUMBER ONE

students Basic education level, center for non-formal

education and Informal education in Ban Khok District Uttaradit Province

วันทนา จะระ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2)เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมและความต้องการในการจัดกิจกรรม ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านกิจกรรมดี(Activity) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( = 3.91, =0.99) คือ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สึกรักเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ พรสวรรค์ กล้าแสดงออกมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิด สร้างสรรค์ และจินตนาการในแนวทางที่ถูกต้อง และการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นทางเลือก และวางแผนประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

Abstract

The results of this research were as follows: 1) to study the use of UICAN MODEL concept in developing the quality of learners under the TO BE NUMBER ONE white school project, basic education students, center for non-formal education and education. At Ban Khok District Uttaradit Province 2) To study the level of opinions on the activity pattern and the need for the TO BE NUMBER ONE white school project activities suitable for the students at the basic education level, the center for non-formal and informal education, Ban Khok DistrictUttar Province Overall, it was at a high level, Activity with the highest average (= 3.91, = 0.99). Is an activity to promote feelings of love and self-esteem It is an activity to enhance talent, talent,assertiveness, skills, knowledge, ability, creativity and imagination in the correct way. And promoting learning to develop professional skills It is an activity that encourages students to study, learn, practice skills and practice in the profession of their interest. To be an alternative And plan for career and further education in the future.

Keywords : condition, use of the UICAN MODEL concept in developing learner quality According to the white school project TO BE NUMBER ONE

1. บทนำ

นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้กำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กำหนดให้เยาวชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยงเยาวชนนอกสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์แห่งชาติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นแนวทางหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและทำให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงในทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด” ยาเสพติด ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มใหญ่ขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชนกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินที่จะต่อสู้และอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็วโดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อเกิดค่านิยมของการ เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดดังพระราชดำรัสในวโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเป็นความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติดอยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงความร่วมมือจากทุกคน”

ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก ได้ดำเนินงานการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ โครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBE ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวได้ ตลอดจนมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี มีการแข่งขันและความขัดแย้งมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง และมีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต อาทิเช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรถ์ไม่พึงประสงค์ เพศสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท ครอบครอบแตกแยก ความรุนแรง ความเครียดเป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมและความต้องการในการจัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วิธีการดำเนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จำนวน 394 คน (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก,ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562, ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 )

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษา ในในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก 2563 จำนวน 394 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ ตามหน่วยการจัดการศึกษา

2. ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่

2.1.1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2.1.2 อายุ

1) วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (18-35 ปี)

2) วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (35-60 ปี)

3) วัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

2.1.3. สภาพการเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

1) เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

2) ไม่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

2.1.4. ระดับการศึกษา

1) ประถมศึกษา

2) มัธยมศึกษาตอนต้น

3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.1.5. อาชีพ

1) เกษตรกร

2) รับจ้าง

3) ค้าขาย

4) ไม่ประกอบอาชีพ

2.1.6. รายได้ต่อเดือน

1) น้อยกว่า 3,000 บาท

2) 3,000 -5,000 บาท

3) มากกว่า 5,000 บาท

2.1.7. หน่วยจัดการศึกษา

1) กศน.ตำบลบ้านโคก

2) กศน.ตำบลนาขุม

3) กศน.ตำบลม่วงเจ็ดต้น

4) กศน.ตำบลบ่อเบี้ย

2.1.8. สภาพการเป็นนักศึกษาแกนนำ

1) เป็นนักศึกษาแกนนำ

2) ไม่เป็นนักศึกษาแกนนำ

2.1.9. พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1) เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2) ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่ระดับความคิดเห็นต่อสภาพ

กิจกรรม UICAN MODEL ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ด้าน คือ

2.2.1 ด้านเอกภาพความสามัคคี (Unity)

2.2.2 ด้านบูรณาการความร่วมมือ (Intergreted)

2.2.3 ด้านชุมชนมีส่วนร่วม (community)

2.2.4 ด้านกิจกรรมดี (Activity)

2.2.5 ด้านเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (Numberone)

แนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ด้าน 1)ด้านเอกภาพความสามัคคี (unity) 2)ด้านบูรณาการความร่วมมือ(Intergreted) 3)ด้านชุมชนมีส่วนร่วม (Community) 4)ด้านกิจกรรมดี (Activity) 5)ด้านเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (Numberone) แนวคิดตามคู่มือการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2560:7-14) และ คู่มือการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ,2559 : 4-11)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.เอกภาพความสามัคคี (unity) 2.บูรณาการความร่วมมือ(Intergreted) 3.ชุมชนมีส่วนร่วม (Community)4.กิจกรรมดี (Activity) 5.เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (Numberone) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Linkert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2546 : 126)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONEที่มีความเหมาะกับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Chceklist) ลักษณะเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Linkert (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2546 : 126)

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-End Questionnaire) เพื่อประมวลข้อเสนอแนะอื่นๆ จากนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ตอบแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทำโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา กศน. 4 ตำบล ในเขตอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 196 คน

2. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึงดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

นำแบบสอบถามทั้งหมด มาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ความถูกต้องในการตอบของแบบสอบถามแล้วนำมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คำถามที่สร้างขึ้นเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถาม เพศ อายุ สภาพการเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBERONE ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน หน่วยจัดการศึกษา สภาพการเป็นนักศึกษาแกนนำ และพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ UICAN MODEL 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเอกาภาพความสามัคคี (unity) ด้านบูรณาการความร่วมมือ (intergreted) ด้านชุมชนมีส่วนร่วม (community) ด้านกิจกรรมดี (activity) และด้านเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (numberone) ลักษณะเป็นมาตรส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เมื่อได้รับค่าเฉลี่ยแล้วนำมาแปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ (สิน พันธุ์พินิจ.2547 : 155)

3. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONEที่มีความเหมาะกับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และจัดหมวดหมู่เรียบลำดับจากมากไปหาน้อย

4. ประมวลความคิดเห็นต่อการศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE ของนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (18-35 ปี) สภาพเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพรับจ้าง รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท หน่วยจัดการศึกษา กศน.ตำบลนาขุม สภาพการเป็นนักศึกไม่เป็นแกนนำนักศึกษา และพฤติกรรมไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

2. ระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตสภาพกิจกรรม UICAN MODEL เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยโครงการ สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีระดับระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และมีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน

3. ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรมโครงการ สถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ในภาพรวมทั้ง 10 ข้อ มีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ

4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะด้านความต้องการต่อสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อันดับแรก

1) นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้สถานศึกษานำนักศึกษาไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

2) สถานศึกษาควรมีช่องทางโซเชียลมีเดียการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

3) สถานศึกษาควรตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานให้ คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ

อภิปรายผล

จากการศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิต สภาพการใช้ แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปพัฒนาทักษะชีวิต มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสำคัญต่อนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ

1.2 ด้านบูรณาการความร่วมมือ (Intergreted) พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรการทำงานร่วมกันไม่ได้วางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเป็นทีมขาดการประสานที่ต่อเนื่อง ทำให้การสร้างทีมงานด้วยความสามารถหรือจุดเด่นแต่ละคน จึงทำได้ยากทำให้การสร้างผู้นำที่ดีและผู้ตามที่มีวินัยในการให้ความร่วมมือการทำงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น การทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียวผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีประสิทธิผลสูงอย่างมาก พลังในการทำงานร่วมกัน

1.3 ด้านชุมชนมีส่วนร่วม (Community) พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม ตัดสินใจ ร่วมวางแผนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร รับฟังความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง มีความเสมอภาคและสมัครใจการเข้าร่วมกิจกรรม

1.4 กิจกรรมดี (Activity) พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน รู้จักตนเอง มีทักษะการคิด แสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นกระบวนการที่มุ่งให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงชุมชมเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปูลกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

1.5 เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (Numberone) พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต สภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีแนวคิดเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดการจัดกิจกรรมทางเลือกพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนตามสังคม ชุมชน ต้องมีความรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติตดรวมกลุ่ม ช่วยเหลือดูแล นักเรียน นักศึกษา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1.6 ระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตตามสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBERONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรายด้านและภาพรวม อยู่ในระดับมาก

1.7. ระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อยู่ในระดับมาก กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด การมีจิตอาสาบริจาคโลหิตของ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

1.8 ความต้องการต่อการศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ อันดับแรก 1) นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการให้สถานศึกษานำนักศึกษาไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนจากชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ช่วยในการสร้างกระแสในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผ่านการให้ความรู้และเนื้อหาของยาเสพติด 2) สถานศึกษาควรมีช่องทางโซเชียลมีเดียการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดตั้งกลุ่มไลน์สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอบ้านโคก เข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) สถานศึกษาควรตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยทำงานให้ คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ สนับสนุนการช่วยแก้ปัญหาสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ จากการวิจัยสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย มีข้อเสนอทั่วไปและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรกำหนดนโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายพัฒนา นักศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม

2. ครู กศน. และบุคลากร ควรเพิ่มมาตรการด้านองค์ความรู้การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ฝึกทักษะชีวิตความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต

3. การตั้งศูนย์ชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอบ้านโคก โดยมีกิจกรรที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของสมาชิกชมรม จูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ออกแบบกิจกรรมเป็นลักษณะ Paly and Learn สร้างอาชีพ รายได้ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้บริหาร ครู กศน.ตำบลหรือบุคลากรอื่นๆที่สนใจ หากนำผลการวิจัย แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปปรับใช้ ต้องมีการพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการให้กับนักศึกษา ให้โอกาส ทางเลือก พัฒนาคุณทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดทุกประเภท

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE

NUMBER ONE ที่เหมาะสมกับนักศึกษา กศน. ต่อไป

2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมความสามารถของ นักศึกษา กศน.ในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะของศึกษาสภาพการใช้แนวคิด UICAN MODEL ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว TO BE NUMBER ONE นักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1) ด้านกิจกรรมดี (Activity) เป็นด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่อการนำไปใช้

พัฒนาทักษะชีวิต มากที่สุด จึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใช้กิจกรรมนำพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การเข้าร่วมและปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม

2) นักศึกษามีความสนใจกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับ สมาชิกชมรม TO BE

NUMBER ONE มากที่สุด จึงควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นทางเลือก และวางแผนประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

3) นักศึกษามีความต้องการให้สถานศึกษานำไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนจาก

ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ต้องการนำความรู้และความสำเร็จในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอบ้านโคก สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2560). คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560. กรุงเทพฯ:

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต. (2554). คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนสำหรับครู. กรุงเทพฯ:

วงศ์กมลโปรดักชั่น

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข พุทธศักราช 2559. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์สกสค.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:

จามจุรีโปรดักท์.

โพสต์โดย แบ๋ว : [18 ม.ค. 2564 เวลา 16:13 น.]
อ่าน [930] ไอพี : 171.6.135.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ