ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก ในรายวิชา ส 21104 สังคมศึกษา โดยการใช้ชุดสื่อการสอนเครื่องมือทงภูมิศา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาปีที่ผ่านมาผลการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีมากนัก และจากการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2561 เรื่องทัศนคติที่มีต่อสาระภูมิศาสตร์ในรายวิชา ส 21104 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองครก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ได้ผลสรุปด้านครูผู้สอนมีความรู้ความสามรถในการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ แต่ยังขาดกาการเรียนการสอนที่เหมาะสมใช้สื่อ ครูพูดเร็วทำให้นักเรียนฟังไม่ทัน ในการฝึกปฏิบัติแผนที่อาจต้องเลือกปฏิบัติจากง่ายไปหายากเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา ด้านผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภูมิศาสตร์และครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ทำให้ผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควรนั้น แต่สิ่งที่ผลการเรียนไม่ดี สาเหตุมาจาก เนื้อหาวิชาที่ยากและไม่ต่อเนื่องกัน อีกทั้งผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในด้านวิชาภูมิศาสตร์น้อย ไม่ทบทวนเนื้อหาและไม่ชอบค้นคว้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือทบทวนเมื่อเรียนเนื้อหาในระดับสูงขึ้นทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรปรับการเรียนการสอนโดยเมื่อเริ่ม ควรมีการสอนพื้นฐานเดิมก่อน โดยเฉพาะวิธีการทางแผนที่ อาทิเช่น เส้นต่าง ๆ บนแผนที่ สัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผนที่ ความหมายของสีต่าง ๆ บนแผนที่รวมทั้งต้องฝึกปฏิบัติแผนที่อย่างสม่ำเสมอและการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจและเพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภูมิศาสตร์ด้วยตนเองจำทำให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทนมากยิ่งขึ้น จึงได้นำผลจากการวิจัยมาใช้ในการสร้างเครื่องมือการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจในลักษณะของการเรียนในรูปแบบ Learning by doing

การใช้ชุดสื่อการสอนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก โดยมีลักษณะชุดสื่อการสอนที่เน้นกิจกรรมแบบ Learning by doing เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรสร้างชุดสื่อการสอนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความสนุกและจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองครก

2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองครก

คำจำกัดความในการวิจัย

1. Learning by doing คือ การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ คือในขณะที่ปฏิบัติแล้วเกิดแนวความคิดใหม่ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก คือ คะแนนที่วัดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 19 คน โรงเรียนบ้านคลองครก

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก

2.2 ชุดสื่อการสอนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก

3. ตัวแปร มี 2 ประเภท คือ

3.1 ตัวแปรต้น คือ ชุดสื่อการสอนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก

3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการ

แบ่งเขตเวลาโลก

ผลการวิจัยพบว่า

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองครกที่เรียนด้วยชุดสื่อการสอนเครื่องมือทงภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทงภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลกเพิ่มขึ้น พบว่า คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของนักเรียน มีร้อยละ 17.30 แสดงว่ามีพัฒนาการอยู่ระดับดี

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองครกที่เรียนด้วยชุดสื่อการสอนเครื่องมือทงภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาโลก คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียเฉลี่ยเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มขึ้น พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 13.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 22.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

โพสต์โดย ผึ้ง : [19 ม.ค. 2564 เวลา 10:31 น.]
อ่าน [1085] ไอพี : 122.155.46.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ