ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง ร า ย ง า นก า ร พั ฒ น า แ บ บ ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะโ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม ต า ค อกนิ ชั น เรื่อง การชั่ง ตวง วัด กลุ่มสาระการ

ชื่อเรื่อง ร า ย ง า นก า ร พั ฒ น า แ บ บ ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะโ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม ต า ค อกนิ ชั น

เรื่อง การชั่ง ตวง วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

ผู้ศึกษาค้นคว้า นุรญาตีสาลัง

ปี การศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแบบฝึ กเสริมทักษะโดยใช้กระบวนการเมตา

ค อกนิ ชัน เรื่อง การชั่ง ตวง วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดชั นีประสิทธิผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการชงั่ ตวง

วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึ กเสริมทักษะกระบวนการเมตา

คอกนิชัน 3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่1 ที่จัด

กิจกรร ม การเรีย น รู้ เรื่อง การ ชั่ง ต วง วัด โ ด ยใ ช้แ บ บ ฝึ ก เ ส ริ ม ทั ก ษ ะก ร ะ บ ว น ก า ร

เมตาคอกนิชัน และ 4) ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เรื่องการชงั่ ตวงวดั โดยใชแบบฝึ กเสริมทักษะ ้ กระบวนการเมตาคอกนิชัน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

บ้านบันนังบูโย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่เรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจา นวนนักเรียนท้งัสิ้น 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ได้แก่ 1) แบบฝึ กเสริมทักษะโดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน เรื่อง การชั่ง ตวง วดั กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปีที่1จ านวน 8เล่ม 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนชนิด

เลือกตอบ 3 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การชั่ง ตวง วดั กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ กเสริมทักษะกระบวนการเมตาคอกนิชัน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการสอนด้วย

ตนเอง ใช้เวลาทดลองสอนสัปดาห์ละ 1 คร้ังรวม 20 ชวั่ โมง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลไดแ้ก่ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา่

1. แบบฝึ กเสริ มทักษะโดยใช้กระบวนการเมตาคอกนิชัน เรื่อง การชั่ง ตวง วดั กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.23/87.88 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์

ที่กา หนดไว้

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การชั่ง ตวง วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะกระบวนการเมตาคอกนิชัน มีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.7231 หรือร้อยละ 72.31

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง การชั่ง ตวง วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะกระบวนการ

เมตาคอกนิชัน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียน

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ เรื่อง การชั่ง ตวง วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชแบบฝึ กเสริมทักษะ ้ กระบวนการเมตาคอกนิชัน โดยรวมอยใู่ นระดบั

มาก

โพสต์โดย ตี : [30 ม.ค. 2564 เวลา 05:03 น.]
อ่าน [1900] ไอพี : 124.122.229.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,973 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 14,055 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 30,096 ครั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม

เปิดอ่าน 29,191 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 11,982 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 167,977 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เปิดอ่าน 10,872 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 21,015 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 10,742 ครั้ง
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"
"ครู" ผู้เปลี่ยนชีวิต "ศิษย์"

เปิดอ่าน 10,114 ครั้ง
ความลับของชาเขียว
ความลับของชาเขียว

เปิดอ่าน 28,139 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 15,330 ครั้ง
โมกบ้าน
โมกบ้าน

เปิดอ่าน 24,815 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 14,201 ครั้ง
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม

เปิดอ่าน 12,198 ครั้ง
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค
เปิด4เมนูอาหารชุด นิยมใช้ตักบาตร ทำสงฆ์ป่วยสารพัดโรค

เปิดอ่าน 9,361 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
เปิดอ่าน 100,951 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
เปิดอ่าน 16,248 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เปิดอ่าน 12,331 ครั้ง
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"
เปิดอ่าน 122,174 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ