ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบฯ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบฯ ดำเนินการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 74 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านจับใจความและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานด้วยด้วย t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบบรรยาย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ลดต่ำลง ครูใช้การวัดและประเมินผลนักเรียนด้วยแบบทดสอบครูมีจุดอ่อนในการสอนส่วนใหญ่คือ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างแท้จริง เป็นการสร้างและผลิตสื่อที่ทันสมัย การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หาความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการสอนควรเป็นแบบบูรณาการ เน้นให้นักเรียนทำโครงงานโดยใช้เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เป็นการสอนที่ไม่ใช่การสอน แต่เป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ครูคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก เป็นการสอนแบบบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา และเน้นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เน้นการสอนจากเรื่องที่ใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านจับใจความจากเรื่องต่างๆ ได้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมินผลและผลการประเมินรูปแบบข้างต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar= 4.62)

3. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการอ่านจับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ มีความสามารถด้านการอ่านจับใจความสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์เทคนิค SQ4R ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 4.40)

โพสต์โดย แป้น : [16 ก.พ. 2564 เวลา 06:24 น.]
อ่าน [846] ไอพี : 182.232.163.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ