ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวั

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 3)เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4)เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 28 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน และผู้ปกครอง จำนวน 160 คน รวมจำนวน 203 คน โดยการสุ่มตัวอย่างครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และผู้ปกครองใช้วิธีการสุ่มประเภทผสม คือ วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น และวิธีสุ่มอย่างง่าย ขอบเขตในการศึกษาคือ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการการศึกษา และผลการจัดการศึกษาที่เกิดจากรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถามรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และแบบสอบถามผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1) รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติระดับมาก

2) รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้นำประเด็นหลัก 8 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านครูผู้สอน

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านผลการจัดการศึกษา และประเด็นย่อย 63 ประเด็น

3) ผลการทดลองรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผู้ศึกษา ร่วมกับโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามกระบวนการในคู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ครูผู้สอนมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิไปให้ความรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพ โรงเรียนวิเคราะห์จุดหรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย กำหนดภาพความสำเร็จโดยการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ด้านหลักสูตร การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลและการบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งวางแนวทางการพัฒนา กำหนดวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสาร ภาพความสำเร็จ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง โดยครูวิชาการของโรงเรียนที่เป็นแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรก จากข้อมูล การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารงาน สร้างสื่อ เครื่องมือการบริหารงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ความสำเร็จระยะสั้น ประเมินติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีการประเมินอย่างสมดุล ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้หลังการทดลอง

4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผลการตอบแบบสอบถามจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ในการประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่พัฒนาขึ้น พบว่าทั้งผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าด้านการปรับปรุงแก้ไขมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติ และด้านการวางแผนตามลำดับ

โพสต์โดย เก่ง7628 : [18 ก.พ. 2564 เวลา 17:31 น.]
อ่าน [1114] ไอพี : 180.183.18.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ