ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะ

ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นายอัศวิน ทองแสง

ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้สอนและผู้เรียน ที่เป็นเงื่อนไขในการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเด็น ต่อไปนี้ 3.1 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนางาม สังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) รูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบ วิชาภาษาไทย

เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีค่าอำนาจจำแนก (B-index) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.59 ค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.74 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.88

สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน PNI Modified และทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของผู้สอนและผู้เรียน ที่เป็นเงื่อนไขการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ทั้ง 5 ด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีด้านที่ 2. ด้านตัวครูผู้สอน 2.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ด้านที่ 3. ด้านเทคนิคการสอน หัวข้อ 3.3 มอบหมายงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ หัวข้อ 3.5 มีการตรวจติดตามงานและสะท้อนการทำงาน ด้านที่ 4. ด้านสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ 4.2 มีเอกสาร ใบความรู้ประกอบการสอน และด้านที่ 5. ด้านการวัดผลประเมินผล หัวข้อ 5.3 เมื่อทดสอบมีการป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่ 1 ด้านตัวนักเรียน หัวข้อ 1.1 ตั้งใจ สนใจและมีสมาธิในขณะเรียนและหัวข้อ 1.4 มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ทุกด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกด้าน

เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น(PNI modified) และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำเป็นที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาก่อนด้านอื่น ๆ 5 อันดับ คือ อันดับที่ 1 ด้านที่ 1 ด้านตัวนักเรียน หัวข้อ 1.1 ตั้งใจ สนใจและ

มีสมาธิในขณะเรียน อันดับที่ 2 ด้านที่ 1 ด้านตัวนักเรียน หัวข้อ 1.4 มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน อันดับที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ 4.1 มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม อันดับที่ 4 ด้านที่ 1 ด้านตัวนักเรียน หัวข้อ 1.2 ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และอันดับที่ 5 ด้านที่ 5 ด้านการวัดผลประเมินผล หัวข้อ 5.5 มีการตรวจคะแนนแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบ ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนารูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ได้รูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการพัฒนาและ

มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR 4) การวัดและประเมินผล ผลการประเมินกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.35) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการใช้รูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่เคยผ่านการเรียนเนื้อหา เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มาก่อนได้ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.14/82.38

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมนักเรียน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ CRPCR ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.62)

โพสต์โดย อัศ : [21 ก.พ. 2564 เวลา 18:47 น.]
อ่าน [215] ไอพี : 171.100.240.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ