ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

แม่ขรีปีการศึกษา 2562

ผู้ประเมิน นางกัลยา อุทัยรังษี

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

แม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) แหล่งข้อมูลการ

ประเมินโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จ านวน 14 คน ครูและบุคลากร จ านวน 28 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6

จ านวน 204 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย

แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินด้าน กระบวนการ และ

แบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจของครูและบุคลากร และ ผู้ปกครองนักเรียน แบบบันทึก

การแสดงดนตรีของนักเรียน และแบบส ารวจพฤติกรรมคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

วิธีการสอบถามและส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น ว่าโครงการ

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นใน

การด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริม สุนทรียภาพด้านดนตรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อม (context) ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด ซึ่งสมควรที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การวางแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งสมควรด าเนินงาน

ขั้นตอนต่อไป โดยการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและ ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน

และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านดนตรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ถือว่า

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา

2562 ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสมควร ด าเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการน า

โครงการไปปฏิบัติ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ ก าหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ

ด าเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า

4.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีร้อยละ 82.24 สามารถแสดง ดนตรี

ทั้งแบบเล่นเดี่ยวและแบบวงได้ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านดนตรีพบว่า มีจ านวน นักเรียน

มากกว่าร้อยละ 80 สามารถแสดงดนตรีได้ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4.2 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ร้อยละ 86.94 มีพฤติกรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการ ประเมิน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์คุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4.3 ครู บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

4.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จากการประเมินผลผลิตทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ การประเมิน

ความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การประเมิน

ความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี

โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

ทั้ง 4 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี

โรงเรียน อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ในปีต่อไปและขยายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ

หลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล

โพสต์โดย ผอ.กัลยา : [22 ก.พ. 2564 เวลา 14:08 น.]
อ่าน [3525] ไอพี : 118.173.167.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,189 ครั้ง
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย
วิวัฒนาการ ตู้ไปรษณีย์ สู่สัญลักษณ์ที่สุดเมืองไทย

เปิดอ่าน 10,051 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 15,261 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 59,148 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 66,618 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

เปิดอ่าน 12,485 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว

เปิดอ่าน 4,083 ครั้ง
พันธุ์หอมแดง
พันธุ์หอมแดง

เปิดอ่าน 9,586 ครั้ง
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 12,298 ครั้ง
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา
13 นิสัย (เสีย ๆ) ที่ทำให้ปวดหลังไม่เลิกรา

เปิดอ่าน 12,171 ครั้ง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง

เปิดอ่าน 14,060 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง

เปิดอ่าน 14,889 ครั้ง
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?
ล้างพิษตับ...ทำเพื่ออะไร?

เปิดอ่าน 17,909 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 20,447 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 15,203 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 15,499 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เปิดอ่าน 41,861 ครั้ง
วิจัยและสถิติ
วิจัยและสถิติ
เปิดอ่าน 9,429 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
เปิดอ่าน 61,834 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เปิดอ่าน 12,625 ครั้ง
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ