ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอั

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางสาวเดือนฉาย อำทะวงษ์

หน่วยงาน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สำคัญคือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอน โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย รูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ(E1 / E2) และเปรียบเทียบสมมุติฐานโดยใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องและการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สรุปได้ว่า กิจกรรมการสอนไม่เปิดโอกาสฝึกฝนการพูดและอ่าน รองลงมาเป็นนักเรียนไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และนักเรียนไม่รู้ไวยากรณ์ ทำให้เขียนไม่ได้ สิ่งที่ครูควรทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำการฝึกอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งในห้องเรียนหรือนอกชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ และยังต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนำมาสร้างเป็นเนื้อหาในการเรียนที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

2. รูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า “PAPSE Model”มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparation : P) ขั้นที่ 2 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ (Action : A) ขั้นที่ 3 นำไปใช้ (Production : P) ขั้นที่ 4 สรุป (Summary : S) และขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation : E) 4)ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.20/81.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย

3. เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 10 แผน หลังจากเรียน นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 24.84 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 32.56 ซึ่งทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่า t = 18.10

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59

สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามขึ้นไปด้วย และช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการวิจัยได้ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

โพสต์โดย เมล : [26 ก.พ. 2564 เวลา 06:19 น.]
อ่าน [881] ไอพี : 159.192.140.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ