ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการประเมินโครงการ

ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน

โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รายงาน นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่ด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียนโรงเรียน

บ้านสิริขุนหาญองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไว้ดังนี้1.วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อตัดสินคุณค่าของโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน

การคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2.วัตถุประสงค์เฉพาะ

คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context) 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input)

3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ (IEST) ที่เกิดจากโครงการ เกี่ยวกับ

(1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (2) การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness

Evaluation) (3) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation ) (4) การประเมินการถ่ายทอด

ส่งต่อ (Transportability Evaluation ) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Modelของ สตัฟเฟิล

บีม (Stufflebeam) และผสมผสานด้วยวิธีเชิงธรรมชาติหรือNV Models (Naturalistic Value–Oriented

Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 49 คน นักเรียน จ านวน 123 คน

ผู้ปกครอง จ านวน 123 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทโครงการ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการด าเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ มาก

4. ผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ อยู่ในระดับ มาก และมีผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด

ดังนี้

4.1 ผลกระทบของโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนดีขึ้น ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนและครู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ชัดเจน มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ผู้บริหารได้แนวคิด

ใหม่ๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อการศึกษามากขึ้นและมี

ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

4.2 ประสิทธิผลของโครงการ นักเรียนมีความสามารถในการคิดการเลือกและตัดสินใจ

แก้ปัญหาในสิ่งต่างๆดีขึ้น แสดงผลจาก

1) ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน

สิริขุนหาญ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี

2) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนตามการประเมินสมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่ในระดับ มาก

3) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อยู่ในระดับดีเลิศ

4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับ มาก

4.3 ความยั่งยืนของโครงการ

1) ผลการน าความรู้ไปใช้ในการเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนตามโครงการ อยู่ใน

ระดับมาก

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า โดยวิธีเชิงธรรมชาติพบว่า

ครูผู้สอนเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนการ

สอนหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด เกิดการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น

4.4 การถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ ครูเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการจัด

กิจกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดของนักเรียน

5. การสังเคราะห์การตัดสินคุณค่าของโครงการ

ผลการด าเนินงานหลังด าเนินโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยด้านบริบทของโครงการ

มีความจ าเป็นเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีความเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม

ด้านกระบวนการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และในด้านผลลัพธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 ประเด็น คือ สภาพ

บริบทของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการด าเนินโครงการ และประเด็นผลลัพธ์ของ

โครงการ โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เชียร : [27 ก.พ. 2564 เวลา 17:20 น.]
อ่าน [1535] ไอพี : 118.175.236.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,859 ครั้ง
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย

เปิดอ่าน 91,446 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 10,147 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 16,101 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 16,714 ครั้ง
แต่งบ้านเรียกทรัพย์
แต่งบ้านเรียกทรัพย์

เปิดอ่าน 13,685 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,881 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน

เปิดอ่าน 21,195 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

เปิดอ่าน 12,503 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

เปิดอ่าน 16,424 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 28,318 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เปิดอ่าน 14,720 ครั้ง
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!

เปิดอ่าน 10,016 ครั้ง
ขับรถอย่างฉลาด ปลอดภัย และประหยัดน้ำมัน
ขับรถอย่างฉลาด ปลอดภัย และประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 21,051 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 14,313 ครั้ง
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,973 ครั้ง
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน

เปิดอ่าน 13,379 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 10,665 ครั้ง
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร

เปิดอ่าน 13,124 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา

เปิดอ่าน 51,300 ครั้ง
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ
พระพุทธรูปในศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ