ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี ในด้านบริบท 2) เพื่อประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี ในด้านปัจจัยนําเข้า 3) เพื่อประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี ในด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตความปกติใหม่ (New Normal) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี ในด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดความสําเร็จ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 23 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน นักเรียน จํานวน 280 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 280 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูผู้สอน จํานวน 22 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 14 คน นักเรียน จํานวน 165 คน และผู้ปกครอง นักเรียน จํานวน 165 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ใช้เกณฑ์การคํานวณ โดยใช้สูตร ของยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างในบุญใจ ศรีสถิตนรากร, 2544) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 สําหรับนักเรียน เป็นแบบสอบถามใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้าน กระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 3 สําหรับผู้ปกครองนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบสอบถามในด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95, 0.94 และ 0.90 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองนโยบายคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสม มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งวิทยากรมีทักษะ และประสิทธิภาพในการให้ความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมด้าน บุคลากร และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่ง โรงเรียนจัดโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการประเมินโครงการ และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน สําหรับการประเมินผลกระทบ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย นักเรียนควบคุมตัวเองได้ เปิดโอกาส ให้เพื่อนโต้แย้งก่อนที่จะชี้แจงให้เพื่อนเข้าใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และนักเรียนได้ เสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง ส่วนการประเมินประสิทธิผล นักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ของ ตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่โรงเรียนมอบหมาย และนําความรู้ที่ได้จากโครงการมาใช้ใน ห้องเรียน สําหรับการประเมินความยั่งยืน มีการรายงานผลการประเมินนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการประเมินโครงการเป็นระยะๆ และรูปแบบโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน ส่วนการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ นักเรียนมีความมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับใช้ได้ทุกโรงเรียน และนําสิ่งที่ได้จากโครงการไป ปรับใช้กับชุมชน

ABSTRACT

The project assessment towards development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province aimed to 1) assess the project towards development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province on context aspect 2) assess the project towards development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province towards input 3) assess the project towards development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province on process aspect 4) assess the project towards development of participatory behavior on morality and ethics in new normal life of students in Wat Pho Municipal School Chonburi Province towards product, effect, effectiveness, sustainability, and success transmittance. The population were 2 school administrators, 23 teachers, 15 school committees, 280 students and 280 parents. The sample were 2 school administrators, 22 teachers, 14 school committees, 165 students and 165 parents. The sample were chosen by simple random sampling with drawing. The sample size was determined by the Yamane’s formula (Yamane, 1973 in-text citation; Boonjai Srisathitnarakorn, 2001). The research tools were 3 questionnaire forms consisted of a questionnaire for school administrators, teachers and school committees which was the set of questions towards 4 aspects of context, input, process and product. The second questionnaire was for students included the set of questions for 3 aspects were input, process and product. The third questionnaire was for parents consisted of the set of questions towards the product aspect. The reliability values of a whole questionnaire were 0.95, 0.94 and 0.90 respectively. The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation.

The results were as follows

1. The result of context assessment was generally in a high level which passed the

criteria. The objectives could respond to the moral and ethical policy which was suitable, obvious and luminous.

2. The result of input assessment was generally in a high level which passed the

criteria. The lecturer had the competency and efficiency on moral and ethical educating with preparedness on personnel and place aspects.

3. The process assessment was found that it was generally in a high level which

passed the criteria. The development of participatory behavior on morality and ethics project was integrated with all learning areas properly. There were the supervision, monitor, assessment and report to the relevant people regularly.

4. The result of product assessment was generally in a high level which passed the

criteria. On the effect assessment revealed that the students behaved appropriately. They could control themselves and respected the opinions of others. They listened to their friends before explanation. The students also suggested their own developing guidelines whereas the effectiveness assessment found that they realized emotional self-regulation. They had a responsibility to the school assignment and also applied the knowledge in their classroom. On the sustainability assessment found that the result of student assessment was reported to the relevant people. The project was evaluated sporadically and suitably to students. On transmittance aspect revealed that the students were confident for applying their knowledge in daily life. The moral and ethical development project could be applied in all schools and could be utilized in the community as well.

โพสต์โดย ่จูล่ง : [23 มี.ค. 2564 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [3490] ไอพี : 125.27.68.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,706 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

เปิดอ่าน 8,872 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน

เปิดอ่าน 8,412 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

เปิดอ่าน 11,983 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ

เปิดอ่าน 18,207 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 9,596 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 17,881 ครั้ง
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”
รู้จัก 3 แมลงร้าย..พาหะนำโรค ที่แฝงตัวอยู่ใน “บ้าน”

เปิดอ่าน 10,309 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 34,108 ครั้ง
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 616 ครั้ง
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน

เปิดอ่าน 75,611 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 463 ครั้ง
การทำ SEO ทำยังไงให้ติดหน้าแรก Google กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลายธุรกิจเลือกใช้
การทำ SEO ทำยังไงให้ติดหน้าแรก Google กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลายธุรกิจเลือกใช้

เปิดอ่าน 26,332 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

เปิดอ่าน 42,725 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 77,280 ครั้ง
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร
คุณภาพการศึกษา...คืออะไร

เปิดอ่าน 23,936 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
เปิดอ่าน 16,540 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เปิดอ่าน 10,311 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
เปิดอ่าน 26,709 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
ดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ฉบับใหม่ ปี 2556
เปิดอ่าน 10,382 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ