ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ปีงบประมาณ 2563

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว ปีงบประมาณ 2563

ผู้รายงาน นางสาวอารยา อาจหาญ

ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างปีการศึกษา 2562–2563 วัตถุประสงค์ของการประเมิน ประการแรกคือ เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ประการที่สองเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ และประการสุดท้าย เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการดำเนินโครงการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการผู้แทนครู) นักเรียนจำนวน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียนจากหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหนองมะกรูด และหมู่ที่ 6 หมู่บ้านหนองไก่ห้าว จำนวน 87 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 6 ฉบับได้แก่ แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .88-.95 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนระดับสถานศึกษาและแบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินดังกล่าวได้ข้อสรุปดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ทุกประเด็นในการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน กล่าวคือ

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว โดยใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) พบว่า

ด้านบริบท (context) โดยภาพรวมความต้องการจำเป็นของโครงการและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก โดยทุกภาคส่วนเห็นว่ากิจกรรมโครงการตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าวได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีความเหมาะสม แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา เกี่ยวกับความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน โดยมีการมอบหมายและแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาระบบได้ จึงควรมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กำหนดและมีเครือข่ายด้านเทคนิคในการติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาและจัดให้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติ การรับรู้และการมีส่วนร่วมในโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินกระบวนการในรายกิจกรรมย่อยได้แก่ การใช้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามรูปแบบโรงเรียนต้นทาง ทุกวิชาทุกชั้น การเตรียมการสอนล่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง และมีการพัฒนาและนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมของโรงเรียนต้นทาง เช่น กิจกรรม Active Learning กิจกรรม Brain Based Learning และ PLC ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีวางแผนการบริหารจัดการเพื่อให้การนำ DLTV มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นำวงจรคุณภาพ PDCA การบริหารแบบร่วมมือ และการนำ DLIT มาใช้ร่วมกับ DLTV มีการมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและการเอาใจใส่กำกับดูแลแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนจึงสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะขาดแคลนครูและมีข้อจำกัดที่มากมาย โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวย สะอาดและทันสมัยเพราะมีอุปกรณ์และสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และกิจกรรมที่หลากหลาย

ด้านผลผลิต (Output) ของโครงการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับผลการประเมินระดับดีขึ้นไป

2. ผลลัพธ์จากการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีดังนี้

2.1 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าวสามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชา ครูขาดทักษะในการสอน การขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

2.3 ครูได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีได้ดีมากขึ้น ได้รับความ ไว้วางใจจากชุมชน ชุมชนศรัทธาในตัวครูมากยิ่งขึ้น การนำ DLTV ไปใช้ทำให้ครูได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมการศึกษาผ่านการเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางได้เป็นอย่างดี

3. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในโรงเรียน ที่สามารถนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้จัดการศึกษาให้กับบุตรหลานได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญในช่วงระยะที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าวและโรงเรียนโดยทั่วไปต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนต้องปิดเรียนทำให้ต้องบริหารจัดการจัดศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม กล่าวคือต้องให้นักเรียนได้เรียนที่บ้าน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จึงสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี ชุมชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้ปกครองสามารถเปิดทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนได้เอง และสามารถรับทราบได้ว่าลูกหลานของตนเองจะได้เรียนอะไรบ้างในแต่ละวัน ตลอดจนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหลานได้ขณะอยู่ที่บ้าน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ควรมีการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ควรนำรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เพื่อนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

3. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ กำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง

4. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สู่ความมีมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ในแต่ละภูมิภาค

โพสต์โดย ดาว : [25 มี.ค. 2564 เวลา 10:42 น.]
อ่าน [2298] ไอพี : 125.26.167.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,197 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 10,297 ครั้ง
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

เปิดอ่าน 9,321 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 13,235 ครั้ง
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 7,860 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 8,509 ครั้ง
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย
รู้จัก "ไครโยนิก" ปฏิบัติการแห่งความหวัง รอเทคโนโลยีโลกอนาคตชุบชีวิตหลังความตาย

เปิดอ่าน 18,701 ครั้ง
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ

เปิดอ่าน 49,131 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง

เปิดอ่าน 3,814 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 19,750 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 10,538 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน

เปิดอ่าน 98,820 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน

เปิดอ่าน 8,559 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก

เปิดอ่าน 2,613 ครั้ง
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3
8 โรงเรียนนวัตกรรมโลกตามหลัก Education 4.0 : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP.3

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,576 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 10,421 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 10,329 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 17,748 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง

เปิดอ่าน 38,451 ครั้ง
กระบี่ กระบอง
กระบี่ กระบอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ