ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้ประเมิน นางสาววรรณวิภา ฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ปีที่ประเมิน 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebean) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) (Product Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 2) เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 103 คน ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียนมีผู้บริหารและครู จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 14 คน และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน 80 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ (Checklist) สอบถามเกี่ยวกับเพศ และตำแหน่งหน้าที่ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แบบสอบถามฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ ประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อม และประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 2 สำหรับผู้บริหารและครู เป็นการประเมินด้านกระบวนการ และฉบับที่ 3 สำหรับผู้บริหารครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เป็นการประเมินด้านผลผลิต แบบสอบถามทุกฉบับเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ต (Likert) และ 3) แบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีผลการดำเนินตามโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่จัดขึ้นสามารถพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้เกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก และวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้ปกครอง และชุมชนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความพอเพียงของงบประมาณอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านกระบวนการดำเนินงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กระบวนการวางแผนการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

รองลงมา ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมตามแผนอยู่ในระดับมาก การกำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน และรายงานผล อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เด็กปฐมวัยสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับมากที่สุด เด็กปฐมวัยมีทักษะการสังเกตสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ทำให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นขั้นตอนอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ทั้ง 4 ด้าน จากการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้การแจกแจงความถี่ของข้อมูล แล้วนำเสนอข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุด ดังนี้

ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการให้หลากหลายขึ้น

ด้านประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือ ควรจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ในการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้เข้ามาเยี่ยมชม

ด้านกระบวนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือ ควรมีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในรูปแบบการแสดงนิทรรศการและเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านผลผลิต ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คือ การดำเนินโครงการดีมาก เด็กๆ ชอบการทดลอง อยากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มกิจกรรม การทดลองให้มากขึ้น

โพสต์โดย วรรณ : [25 มี.ค. 2564 เวลา 11:29 น.]
อ่าน [1499] ไอพี : 125.25.3.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,032 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 32,623 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 110,687 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 18,764 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 54,583 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 16,538 ครั้ง
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน

เปิดอ่าน 12,488 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 16,727 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 42,346 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

เปิดอ่าน 8,341 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 23,593 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

เปิดอ่าน 13,226 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 22,776 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 11,478 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 7,105 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,319 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 27,307 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 6,803 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 49,930 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 9,620 ครั้ง
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ
จะให้ลูกเล่นกีฬาให้เก่ง ต้องฝึกทักษะควบคุมวัตถุ ตั้งแต่ตอน10 ขวบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ