ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

กระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

The process of community participation in

Resource mobilization Education Wadtadindang School.

อังศุธร การสมเนตร์.

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าดินแดง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียน

วัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 2) ศึกษา

พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ

ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามรูปแบบการบริหาร PDCA กลุ่มผู้ศึกษา (Research

Participant) ประกอบด้วย ผู้ศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ร่วมศึกษา

จำนวน 8 คน รวม 9 คน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ ดังนี้1) ผู้ศึกษา

(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 2) ครูและบุคลากร จำนวน 8 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวน 7 คน (ไม่นับรวม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครู) 4) ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จำนวน

77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ คือ

ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการระดมการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการ ตามรูปแบบการบริหาร PDCA เพิ่มเติม และประชุม

กลุ่มย่อย นำผลมาสรุปเป็นความเรียง ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริม

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพบปัญหาการดำเนินงาน

อยู่ 2 ประเด็น คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการระดมวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสอนใน

สถานศึกษา

2. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ

ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใช้การประชุมอบรมให้ความรู้ ซึ่งทำให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากขึ้น

3. การมีส่วนร่วมของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดท่าดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวมต้องการมีส่วนร่วมในส่งเสริมการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาในระดับมากที่สุด และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษา ตามรูปแบบการบริหาร PDCA พบว่า

3.1 ด้านการวางแผน (Plan) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการวาง

แผนการระดมทรัพยากร โดยกำหนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในการ

ระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง

ความสำคัญกับการวางแผนการระดมทรัพยากรและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอใน

การปฏิบัติตามแผนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และมีการจัดทำเครือข่ายในการระดม

ทรัพยากรจากองค์กรต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น เครือข่ายรุ่นของศิษย์เก่า

เครือข่ายผู้ให้การสนับสนุน เป็นต้น

3.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (Check) ควรส่งเสริมให้มีหน่วยงานเข้าไป

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ชุมชน ภาคเอกชน เข้ามีส่วนในการ

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน

การสอน โดยงบประมาณของชุมชนเอง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้ชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงาน เข้าร่วม

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย และการดำเนินงาน งบประมาณเพื่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

3.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ

ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงกิจกรรมการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ความขาดแคลนและความต้องการ

ของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประชุมชี้แจง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา และหาแนวทางพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

การระดมทรัพยากร จัดทำคู่มือการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลการ

ดำเนินของสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

3

Abstract

The research aimed to : 1) Study the state of the participatory process of the

basic ducation institution committee in promoting educational resource mobilization

of Wadtadindang School. 2) Study the participatory process of the basic education

institution committee in promoting educational resource mobilization of

Wadtadindang School. 3) Study Study the participatory process of the basic

education institution committee in promoting educational resource mobilization of

Wadtadindang School in Deming Cycle. The study groups included 9 teachers, 7

basic school board and 77 parents network. The research instrument used were

divided into 3 types : a focus group discussion, an interview form, and 3)

questionnaire. The statistics used to analyze the data were percentage, mean,

standard deviation and and content analysis.

The results were as follows :

1. The participatory process of the basic education institution committee in

promoting educational resource mobilization of Wadtadindang School, on the whole,

had 2 operational problems: the basic education institution committee had no

participation in the mobilization of educational resources such as money, materials

and supplies; and it had no participation in the mobilization of outside resource

persons and persons with local wisdom to help teach in the school.

2. Regarding the participatory process of the basic education institution

committee in promoting educational resource mobilization of Wadtadindang School,

training was used to impart knowledge and understanding to increase participation of

the basic education institution committee.

3. The level of participatory process of the basic education institution

committee in promoting educational resource mobilization of Wadtadindang School

was at the most high level. participatory process of the basic education institution

committee in promoting educational resource mobilization in Deming Cycle were as

follows :

3.1 Planning, Schools should focus on resource mobilization planning,

Establishing an annual policy or action plan, Publicize to the community and related

parties and Participate in formulating policies for mobilizing educational resources.

3.2 Doing, Increase skills, increase the potential of personnel, Recruiting

enough personnel to implement the plan and Create a network about Mobilizing

school educational resources

3.3 Checking, Departments to check, Track and evaluate budget

spending, Provide opportunities for private community participation in development,

4

Supply and Give the community an opportunity In the form of a performance

monitoring committee Join check and evaluate spending.

3.4 Action, Publicize to the community and related parties the needs

of the school, meeting to clarify the operating results, Find ways to develop and

solve, make a guide to mobilize educational resources and Performance Report.

โพสต์โดย แหม่ม : [26 มี.ค. 2564 เวลา 06:34 น.]
อ่าน [3406] ไอพี : 180.180.189.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,500 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด

เปิดอ่าน 7,927 ครั้ง
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เอกสารหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 94,352 ครั้ง
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?
รถเกียร์ออโต้จะเข้าเกียร์ N หรือ ค้างที่ D เวลาติดไฟแดงดีนะ?

เปิดอ่าน 94,210 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 12,069 ครั้ง
"17 ท่านวดง่ายๆ" ช่วยลูกน้อย "ผ่อนคลาย-สุขภาพดี"
"17 ท่านวดง่ายๆ" ช่วยลูกน้อย "ผ่อนคลาย-สุขภาพดี"

เปิดอ่าน 12,821 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 24,171 ครั้ง
PowerPoint ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.
PowerPoint ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.

เปิดอ่าน 12,750 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 13,112 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 15,048 ครั้ง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง
การประคบร้อน และ ประคบเย็น ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 47,772 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 14,951 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 28,420 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 14,362 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

เปิดอ่าน 17,000 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เปิดอ่าน 19,241 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ
เปิดอ่าน 17,783 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
เปิดอ่าน 14,349 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
เปิดอ่าน 6,229 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เปิดอ่าน 23,252 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ