ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทรายทอง

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ชื่อผู้ประเมิน : นายอดิศักดิ์ สีคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ปีพุทธศักราช : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านทรายทองปีการศึกษา 2563

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ (2)เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3)เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 33 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ( ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารจำนวน 2 คน ) รวมจำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ (1) แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ (2) แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3) แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ (4) แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ (5) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (6) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และการหาค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินโครงการ

จากการศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทรายทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิตของโครงการ( = 4.51 , = .20) ด้านบริบทของโครงการ( = 4.36 , = .15) ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ( = 4.36 , = .18) และด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ( = 4.34 , = .14)

2. การประเมินด้านบริบทของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับ

มาก( = 4.36 , = .15) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 ความจำเป็นของโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 และ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25

3. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสม อยู่ในระดับมาก( = 4.34 , = .14) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ความเหมาะสมของงบประมาณมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 และ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16

4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก( = 4.36 , = .18 เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนสู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 และด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36

5. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก( = 4.51 , = .20) เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ 5 หรือระดับมากที่สุด ค่าร้อยละเท่ากับ 100.00 รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และผลการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43

6. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนรวม 88.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินทั้ง 13 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านกระบวนการขั้นตอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด / โรงเรียน ความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย PLAYBOY : [27 มี.ค. 2564 เวลา 06:39 น.]
อ่าน [1609] ไอพี : 101.108.62.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,013 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 9,699 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 436,820 ครั้ง
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน
วิธีนำข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก ไปแปะในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 10,823 ครั้ง
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้
ปิดถนน 13 สาย จัดงานวันพ่อ 3 -13 ธ.ค. นี้

เปิดอ่าน 10,127 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,140 ครั้ง
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

เปิดอ่าน 23,051 ครั้ง
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ
รู้ไหม? ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ

เปิดอ่าน 4,405 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 13,341 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552

เปิดอ่าน 22,990 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

เปิดอ่าน 402 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 12,307 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"

เปิดอ่าน 29,217 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 22,229 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 8,273 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,533 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 23,875 ครั้ง
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินไข่ไก่...อย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 9,192 ครั้ง
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?
อากาศแบบนี้จะปกป้องผิวหน้าอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 23,483 ครั้ง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

เปิดอ่าน 9,164 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ