ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัด

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง

ผู้รายงาน : นางจตุพร สุทธิรัตน์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ปีที่ทำการวิจัย : พ.ศ. 2560 – 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 4) ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ 1 ) ศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 2) สอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของครู จำนวน 78 คน และ 3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากนั้นวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและการแจกแจงความถี่เป็นจำนวนและร้อยละ การดำเนินงานในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้งเครื่องมือประกอบการใช้หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 5 ชุด คือ 1) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง 2) คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 3) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการจัด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรม โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือการใช้ และขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนามของหลักสูตรฝึกอบรม การดำเนินการวิจัยระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครู โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในระยะที่ 3 คือ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มจากวัดความรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นจัดการฝึกอบรม จากนั้นวัดความรู้หลังเข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นสอบถามความพึงพอใจ และประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์คะแนนความรู้ ความพึงพอใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม ด้วยสถิติทดสอบ t ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน และเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมกับเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยสถิติทดสอบ t แบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และการดำเนินงานในระยะที่ 4 เป็นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 ที่ได้ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนี้

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ครูทุกคนมีความต้องการที่จะเข้ารับการฝึกอบรม โดยลักษณะของการฝึกอบรมนั้นเน้นการฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การฟังบรรยายจากวิทยากร และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

2. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง มีจำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หน่วยที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ 1) หลักการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 3) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 4) โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม 5) เนื้อหาสาระในการฝึกอบรม 6) ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการฝึกอบรม 8) สื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม และ 9) การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) และมีประสิทธิภาพ 86.98/81.90

3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง พบว่า

3.1 ครูมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.2 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3.3 ครูมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรอบรมนี้ อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นอย่างดี

โพสต์โดย ศน.อ้อย : [29 มี.ค. 2564 เวลา 16:55 น.]
อ่าน [1624] ไอพี : 184.22.77.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,177 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562

เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 12,314 ครั้ง
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?
เป็นเบาหวาน ทานวุ้นเส้น ดีจริงหรือ?

เปิดอ่าน 18,538 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 21,594 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 11,883 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 1,858 ครั้ง
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 6,142 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่

เปิดอ่าน 7,442 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 34,767 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 13,665 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 69,691 ครั้ง
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 19,348 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 36,911 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 29,215 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,354 ครั้ง
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์

เปิดอ่าน 95,936 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 18,670 ครั้ง
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่
1-10 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของดาวินชี่

เปิดอ่าน 14,519 ครั้ง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"

เปิดอ่าน 19,053 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ