ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการ สู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

ชื่อผู้ศึกษา นายปิลันธน์ สระแก้ว

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการ

สู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ เพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ครูปฏิบัติการ และครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน 3) ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนา การบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน ดอนสำราญ

สรุปผลการศึกษา 1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โดยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58 SD. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ข้อ 2 ด้านการผู้สร้างแรงดลใจ ( = 4.70 S.D = 0.42 ) ข้อ 4 ด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล ( = 4.68 S.D =0.43 ) และข้อ 1 ด้านการเป็นผู้มีบารมี ( = 4.50 S.D =0.49) ตามลำดับ นั่นแสดงว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการรับรู้และเข้าใจเข้าถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำกระตุ้นให้ครูมีแรงดลใจ มีความต้องการเห็นความสำคัญคุณค่าของเป้าหมายของความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครูจะร่วมทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 นั่นแสดงว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการรับรู้และเข้าใจเข้าถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำกระตุ้นให้ครูมีแรงดลใจ มีความต้องการเห็นความสำคัญคุณค่าของเป้าหมายของความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครูจะร่วมทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และเมื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 2. การบริหารการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49 S.D.=0.36 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ข้อ 2 ด้านการร่วมมือ ( = 4.67 S.D.= 0.36) รองลงมา คือ ข้อ 3 ด้านการประสานงาน และข้อ 4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ( = 4.53 S.D.= 0.37) และข้อ 1 ด้านการติดต่อสื่อสาร ( = 4.47 S.D = 0.44) ตามลำดับ นั่นแสดงว่าครูทำงานเป็นทีมต้องการให้บรรลุผลตรงตามการพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการทำงานพึ่งพิงกันสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาขั้นตอนการทำงานทิศทางด้านเทคนิคและทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 3. การปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ก่อนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( = 3.37 S.D. = 0.50) และหลังการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( = 4.75 S.D. = 0.38) นั่นแสดงว่า ครูปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการบริหารวิชาการที่มีความสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาที่ครูมีความรู้ความเข้าใจเป็นความสำคัญ และสร้างทีมงานในการวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติงานการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษา และเมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ t- test พบว่า หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 4. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พบว่า ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด เมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้ 4.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.84 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.57 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า ครู มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ 4.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.69 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.39 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ 4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.26 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อจะเห็นได้ว่าการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ (Out come) ของการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จริง ตอบสนองความต้องการเกิดความพึงพอใจ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่าการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการบริหารวิชาการสู่ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ บรรลุวัตถุประสงค์จากการศึกษาค้นคว้าบรรลุเป้าหมายการศึกษา เชิงกฎหมายและนโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ และที่สำคัญเกิดความภาคภูมิใจ คือ การตอบสนองความต้องการของชุมชน ประชาชนในเขตบริบทโรงเรียนบ้านดอนสำราญ คือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ทุกประการและผลการวิจัย เป็นประโยชน์ปรากฏชัด ทางวิชาชีพผู้บริหารอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู โรงเรียน และชุมชนอย่างแท้จริงทางวิชาชีพผู้บริหารอย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู โรงเรียนและชุมขน อย่างแท้จริง

โพสต์โดย นายปิลันธน์ สระแก้ว : [31 มี.ค. 2564 เวลา 11:02 น.]
อ่าน [1374] ไอพี : 183.88.231.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,911 ครั้ง
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ

เปิดอ่าน 14,121 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 7,995 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 7,907 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 25,623 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 99,014 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 10,909 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 20,704 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 7,077 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 6,247 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 12,766 ครั้ง
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน
วิธีบริหารเงิน ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 11,250 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 78,539 ครั้ง
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต
อาชีพที่จะหายไปและอาชีพในอนาคต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 4,418 ครั้ง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง

เปิดอ่าน 8,181 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว

เปิดอ่าน 79,146 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 301,433 ครั้ง
ความสำคัญของภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทย

เปิดอ่าน 8,437 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ