ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562-2563

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินการของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยก ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 4. เพื่อประเมินผลผลิต โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 4.1 จำนวนและปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคคล ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรด้านการจัดการ 4.2 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้ง 4 ด้านของครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.3 คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 4.4 คุณภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562-2563 4.5 ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 กลุ่มเป้าหมาย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 2.1 นักเรียนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 จำนวน 28 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 จำนวน 18 คน ปีการศึกษา 2563 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่

เลื่อนชั้นไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2,3 ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 46 คน 2.2 ครูศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 17 คน 2.3 ผู้ปกครอง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 46 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 46 คน 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครูได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรม SPSS version 18 ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง .936-.989 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยที่ศึกษาจากประชากร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ศึกษาจากประชากร

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยก ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu= 3.78,sigma=.35) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมาก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.50,S.D.=.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu= 4.89,sigma=.25) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.74,S.D.=.32) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ปีการศึกษา2562 โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก (mu = 3.70,sigma=.40) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (mu = 4.80,sigma =.29) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยก ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็น ของครู มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu = 3.73,sigma=.36) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.60,S.D.=.37) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x̄= 3.09,S.D.=.43) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu = 4.85,sigma=.28) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.76, S.D.=.32) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วน ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ =4.51, S.D.=.43) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยก ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่

4.1 จำนวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 4.1.1 ผลการระดมทรัพยากรด้านบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยก ระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากันปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 16 รายการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 รายการ รวม 2 ปีการศึกษา จำนวน 38 รายการ ครอบคลุมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นตามความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.1.2 ผลการระดมทรัพยากรด้านเงินทุนของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ปีการศึกษา 2562 สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และของผู้รับบริจาค ปีการศึกษา 2562 เป็นเงิน 422,908 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 573,800 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม 2 ปีการศึกษา เป็นเงิน 996,708 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.1.3 ผลการระดมทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ปีการศึกษา 2562 สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและของผู้รับบริจาค ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 15 รายการ เป็นเงิน 737,230 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 492,319 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวม 2 ปีการศึกษา 35 รายการ เป็นเงิน 1,229,549 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.1.4 ผลการระดมทรัพยากรด้านการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ทั้ง 2 ปีการศึกษาโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ บริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้านของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2562

โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu = 3.55,sigma=.43) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄= 3.49,S.D.=.36) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x̄ = 3.09,S.D.= .48) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของ ครู มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (mu=4.80,sigma=.34) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.76,S.D.=.31) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̄ = 4.43,S.D.=.42) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄= 3.34,S.D.=.33) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ ครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (mu= 3.26,sigma=.42) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( x̄= 3.09,S.D.=.47) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄= 4.78,S.D.=.31) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.45,S.D.=.45) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (mu= 4.39,sigma=.97 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ทั้ง 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ ปีการศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาชั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ปีการศึกษา 2562-2563 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 3.23, S.D. = .37) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ ครู มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง (mu = 3.18, sigma= .45) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ส่วนผู้ปกครอง มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับปานกลาง(x̄ = 3.07, S.D.=.44) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2563 โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ความคิดเห็นของครู มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมากที่สุด (mu = 4.84,sigma=.28) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄=4.76,S.D.=.32) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ส่วนผู้ปกครอง มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.69,S.D.=.40)ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ด้านสภาพแวดล้อม : หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา ควร

กำหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/ประกาศเกียรติคุณ/ผู้มีอุปการคุณ/สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริงโดยวิธีการต่างๆ แก่บุคคล/เอกชน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า : ครู และผู้ปกครอง ควรเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

1.3 ด้านกระบวนการ : โรงเรียนควรชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินการระดมทรัพยากร และควรนำทรัพยากรที่ระดมได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1.4 ด้านผลผลิต : โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการระดมทรัพยากรครั้งต่อไป

1.5 สถานศึกษาอื่นควรนำรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการไปประยุกต์ใช้ในการระดมทรัพยากรการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา

1.6 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจ สอบความคุ้มค่า

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ให้มีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนทางการศึกษาของรัฐและเกิดความเสมอภาค

2.2 ให้มีการประเมินความต้องการจำเป็นของทรัพยากรทางการศึกษาเป็นรายด้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน

2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการ ศึกษา ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

โพสต์โดย นางสุธาสินี ดังแก้วสี : [2 เม.ย. 2564 เวลา 10:43 น.]
อ่าน [1514] ไอพี : 101.51.58.146
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,216 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 7,777 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 9,132 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 18,966 ครั้ง
มวลอะตอม : เคมี
มวลอะตอม : เคมี

เปิดอ่าน 30,576 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 11,874 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 16,369 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 11,844 ครั้ง
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ

เปิดอ่าน 15,785 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 12,991 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 23,965 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 12,455 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 1,194 ครั้ง
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
นัยสำคัญยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเชียน อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 13,446 ครั้ง
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว
คลิปฮ็อต "บัวขาว" ไล่ถลุง "ลี ซุง ฮุน" นักมวยโสมยับ แห่ชม 1.5 แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 21,412 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,569 ครั้ง
คำน่ารู้ในการสมัครงาน
คำน่ารู้ในการสมัครงาน

เปิดอ่าน 18,649 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 20,727 ครั้ง
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ
การ์ตูนเป็ดโดนัลด์ดั๊ก อายุ 75 ปีแล้วนะ

เปิดอ่าน 26,291 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 13,500 ครั้ง
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก
วิธีแก้ปัญหาเด็กกินยาก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ