ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนวัดธัญญาราม

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สถานศึกษาโรงเรียนวัดธัญญาราม

ผู้รายงาน นางนงลักษณ์ พาจันดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธัญญาราม

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนวัดธัญญาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยแบ่งช่วงการประเมินเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 68 คน ใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถาม ประมาณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมและกระบวนการของโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียน วัดธัญญาราม โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านของการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเด็นด้านผลผลิตของโครงการ ประเด็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และประเด็นด้านกระบวนการของโครงการ

ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปกำหนดในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน รองลงมาคือนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

ประเด็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือโรงเรียนจัดครู บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสม และโรงเรียนมีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือโรงเรียนบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ประเด็นด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ พบว่า

1 การประเมินความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน โรงเรียนวัดธัญญาราม ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 86.05

2 การนำแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพออยู่ พอกิน พอใช้ รองลงมาคือมีความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการในโอกาสต่อไป

1. ควรนำรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมทุกขั้นตอน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาหรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระและติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ศึกษาโรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่ สภาพปัญหาและความต้องการที่คล้ายคลึงกับโรงเรียนวัดธัญญาราม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน นำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ ส่วนของโครงการและกิจกรรม

โพสต์โดย นางนงลักษณ์ พาจันดี : [5 เม.ย. 2564 เวลา 05:25 น.]
อ่าน [3111] ไอพี : 1.20.203.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 14,299 ครั้ง
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เปิดอ่าน 9,426 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 37,848 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 14,646 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ

เปิดอ่าน 37,102 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 19,301 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี

เปิดอ่าน 118,467 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 35,106 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 8,933 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 10,047 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 11,142 ครั้ง
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้  ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้ ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"

เปิดอ่าน 15,477 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"

เปิดอ่าน 15,898 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 12,531 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
เปิดอ่าน 14,068 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
เปิดอ่าน 12,650 ครั้ง
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ
เปิดอ่าน 498 ครั้ง
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
"โฉนดที่ดิน" เคลือบ เท่ากับ "ชำรุด"
เปิดอ่าน 31,328 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ