ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประเมิน นายสุเทพ สังข์วิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ปีการศึกษา 2562-2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 3) เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ในปีการศึกษา 2562-2563 ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563

1.1 ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังนี้

1.1.1 ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) มีความเหมาะสมในระดับมาก

1.1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) มีความพร้อม ในระดับปานกลาง

1.1.3 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ในส่วนผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.50

1.1.4 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ด้านผลผลิต (Product) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ได้คะแนน 3.95 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงในระดับมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเข้าใจดีมาก และมีเจตคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้สึกเป็นกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.06

1.2 ผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้

1.2.1 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) มีความพร้อมในระดับมาก

1.2.2 ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.00

1.2.3 ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่าผลผลิต (Product) มีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ด้านผลผลิต (Product) คะแนนรวมเฉลี่ยด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ได้คะแนน 4.00 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ในระดับมาก นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับเข้าใจดีมาก และมีเจตคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้สึกเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 71.29

2. การเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 สรุปได้ ดังนี้

2.1 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น (Input) การดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ในภาพรวม พบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยปี 2562-2563 มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.94

2.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ปีการศึกษา 2562-2563

2.2.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) การดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์-วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียนปาโมกข์-วิทยาภูมิ ในภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ปีการศึกษา 2562-2563

2.3.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต (Product) การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกัน

2.3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด้านผลผลิต (Product) ปีการศึกษา 2562-2563 พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

2.3.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ในภาพรวมพบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562-2563 มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ในภาพรวม พบว่า มีค่าสูงขึ้นทุกด้าน

2.3.5 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ของปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 หลังการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562

2.3.6 ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2562-2563 ในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีระดับเจตคติที่มีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ปี-การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 54.06 มีความรู้สึกเป็นกลาง ส่วนปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 71.29 มีความรู้สึกเชิงบวก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 17.23 สูงกว่าปีการศึกษา 2562

3. แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง ในปีการศึกษา 2562-2563 สรุปได้ ดังนี้

3.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการกำหนดนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน มีการดำเนินการโครงการและกิจกรรม ให้สอดรับกับความต้องการของโรงเรียน มีการนำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย แผนงาน/โครงการให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำผลการติดตามไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าตามแผน- ปฏิบัติการประจำปี การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำเป็นฐาน ประสานงานกับชุมชน นำข้อมูลที่เป็นปัญหา และจุดอ่อนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลการดำเนิน- งานที่มีคุณภาพมากที่สุด

3.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องจัดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการวัดผลการเรียนรู้ จัดทำสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการจัดทำเครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

3.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตามความสนใจของนักเรียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความ-สนใจ ความถนัด

3.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินงานจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีการประชุมให้ความรู้สร้างความเข้าใจภายในโรงเรียน ให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งครูเข้าร่วมอบรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาปฏิบัติในสถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม อย่างครบถ้วน มีการนิเทศ ติดตาม นำผลการพัฒนามาเผยแพร่ แก่บุคลากรและชุมชน เช่น การประชุมตามวาระต่าง ๆ

3.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรและนักเรียน มีความสามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการบริหารจัดการการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและภายนอก ชุมชน และหน่วยงานภายนอกเห็นคุณค่า ยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย สเทพ : [12 เม.ย. 2564 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [1635] ไอพี : 1.179.236.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,007 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่
สิ่งที่ลูกได้จากน้ำนมแม่

เปิดอ่าน 23,274 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

เปิดอ่าน 18,290 ครั้ง
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศ

เปิดอ่าน 63,235 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56

เปิดอ่าน 9,737 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 7,781 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 24,948 ครั้ง
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย
คุณรู้ไหมว่า 25 มกราคม2556 ! เกิด "กรม"ใหม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

เปิดอ่าน 34,128 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime  (7 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime (7 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 20,331 ครั้ง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง
แชร์ประสบการณ์หัดพูด อังกฤษ ฉบับ Advance ได้ผลจริง

เปิดอ่าน 59,096 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน
มาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรกัน

เปิดอ่าน 171,525 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 8,294 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,990 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง

เปิดอ่าน 9,460 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 21,916 ครั้ง
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้

เปิดอ่าน 22,016 ครั้ง
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ

เปิดอ่าน 9,234 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ