ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี

ผู้วิจัย นายภูริวัต ขุนสุนทร

ปีที่ทำการวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ คือ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบตรวจสอบร่างรูปแบบและร่างคู่มือการใช้รูปแบบ และแบบตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ แบบประเมินผลการใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ แบบประเมินคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ แบบสะท้อนความคิดเห็นด้านความมีประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 มีการปฏิบัติ/เป็นจริง อยู่ในระดับมาก ( =3.52, =0.43) ด้านปัญหาในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.92, =0.43) ที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านผู้บริหาร ด้านหลักสูตร ด้านครู ด้านผู้เรียน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมมีปัญหาน้อยที่สุด ด้านปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.83, =0.54) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านครู และด้านหลักสูตร

รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี ที่สร้างขึ้นมี 6 องค์ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบและกลไก 4) วิธีดำเนินการการบริหารตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 5) แนวทางการประเมินรูปแบบ 6) เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี ที่สร้างขึ้น มี 3 ตอน ตอนที่ 1 บทนำ ตอนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ส่วนผลการประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.93, =0.13) และผลการประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของคู่มือการใช้รูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.94, =0.13)

ผลการใช้การบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จังหวัดจันทบุรี ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.88, =0.31) ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, =0.37) ผลการประเมินคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยรวมอยู่ระดับมาก ( =3.74, =0.43) ผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.91, =0.25) และผลความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.91, =0.21) ผลการสะท้อนคิด พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าใจแนวนโยบายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามบทบาทของตนอย่างเต็มศักยภาพ

โพสต์โดย ภูริวัต : [15 เม.ย. 2564 เวลา 09:13 น.]
อ่าน [1528] ไอพี : 159.192.98.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,159 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"

เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!
ไหว้ "ตรุษจีน" อย่างถูกต้อง รวม "เคล็ด-ของ" ทำพิธีไหว้เจ้า!!

เปิดอ่าน 14,486 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52

เปิดอ่าน 10,688 ครั้ง
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"
ชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร"

เปิดอ่าน 59,257 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 10,519 ครั้ง
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ
ปรนัย-อัตนัย เรียงความ-ย่อความ

เปิดอ่าน 7,680 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 199,208 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 1,456 ครั้ง
ระบบหายใจ (respiration)
ระบบหายใจ (respiration)

เปิดอ่าน 1,766 ครั้ง
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

เปิดอ่าน 10,775 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 12,207 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 7,486 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย

เปิดอ่าน 7,388 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 51,828 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 49,737 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 11,112 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 8,304 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 8,842 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 3,162 ครั้ง
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ
คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ