ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์

(แจ่มวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

(แจ่มวิทยาคาร)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปีที่ประเมิน 2563

_____________________________________________________________

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการรวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จานวนทั้งสิ้น 165 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 จานวน 59 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จานวน 92 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม จานวน 9 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จานวน 1 ฉบับ แบบประเมิน จานวน 2 ฉบับ และแบบบันทึก 1 ฉบับ รวม จานวน 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการครั้งนี้ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน และนาเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเพื่อให้เห็นความเป็นมา ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการจาเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า พบว่ามีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.3 ระดับความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3.2 ระดับความเหมาะสมของขั้นตอนการดาเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้นผลผลิต

4.1 ร้อยละของนักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95% ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับปานกลาง

4.2 ร้อยละของนักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.53 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมาก

4.3 ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีสมรรถนะทางกาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.23 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.4 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.5 ร้อยละของนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมาก

4.6 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิตดีขึ้น พบว่า หลังจากดาเนินงานตามโครงการแล้วนักเรียนมีทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในระดับมากที่สุด

4.7 ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับปานกลาง

4.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4.9 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการดาเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ผ่านการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด มากและปานกลาง ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ โดยประเด็นที่ผ่านมากที่สุดมี 1 ประเด็น คือประเด็นด้านกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด รองลงมา คือด้านปัจจัยนาเข้า ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุด 1 ตัวชี้วัด และมาก 2 ตัวชี้วัด ด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด ระดับมาก 4 ตัวชี้วัด และระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด ประเด็นด้านบริบท ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับมากทั้ง 2 ตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์การการประเมิน ในระดับปานกลาง จึงควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถทาให้นักเรียนมีน้าหนักที่สมส่วน ไม่ผอม ไม่อ้วน โดยอาจเพิ่มเวลาในการออกกาลังกายใช้นวัตกรรมการออกกาลังกายอื่นๆที่เหมาะสม

2. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตร้อยละของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อยังต้องมีการพัฒนานักเรียนด้านนี้ จึงควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ให้นักเรียน ดี เก่ง สุข

3. จากผลการประเมินพบว่า ประเด็นผลผลิตระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับปานกลาง จึงควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างตรงจุด

โพสต์โดย เหมียว : [16 เม.ย. 2564 เวลา 06:22 น.]
อ่าน [1594] ไอพี : 171.97.113.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,078 ครั้ง
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 30,492 ครั้ง
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ

เปิดอ่าน 1,444 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ

เปิดอ่าน 13,084 ครั้ง
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่

เปิดอ่าน 42,665 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 20,746 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 143,009 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 2,071 ครั้ง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง
สวมแหวนแต่ละนิ้ว เสริมดวงอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 18,781 ครั้ง
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ

เปิดอ่าน 25,051 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 20,698 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 34,230 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 31,094 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

เปิดอ่าน 13,008 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 10,778 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 14,933 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย

เปิดอ่าน 28,359 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 8,976 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 17,595 ครั้ง
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ