ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2563

ชื่อรายงาน การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้รายงาน นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังสายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่รายงาน ปี พ.ศ. 2564

บทสรุปผลการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1. เพื่อประเมินด้านบริบท ( Context Evaluation ) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation ) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ ( Process Evaluation ) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองเกี่ยวกับ 4.1คุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง 4.2 ความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง 4.3 ความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ใน 4 ด้าน คือ 1.ด้านบริบท 2.ด้านปัจจัยนำเข้า 3.ด้านกระบวนการ และ 4.ด้านผลผลิต กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน คือ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง แบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .872 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .905 ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .920 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .970 ฉบับที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .855 และฉบับที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .890 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา2563 ผู้รายงานได้สรุปผล ตามแบบสอบถาม ทั้ง 6 ฉบับ โดยพิจารณาเป็น รายด้านได้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต ( Product) สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท

ผลการประเมิน ด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลพบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเห็นความสำคัญของโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ชุมชนให้การยอมรับกิจกรรมของโครงการ สรุปผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน ระดับมากที่สุด โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความเพียงพอของงบประมาณในการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันสองข้อ ได้แก่ มีการดำเนินงานครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและ มีการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือมีการประสานงาน ในการช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการ โรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต

4.1ผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) คุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวินัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ทักษะกระบวนการคิด สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) คุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) ความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมวันสำคัญ รองลงมาคือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) ความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมของโครงการสามารถตอบสนองคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนสุจริต สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ( Product Evaluation) ความพึงพอใจของ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทองอยู่ในระดับมากที่สุด

จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2563 ด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมากที่สุดด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่า โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2563 มีคุณภาพระดับมากที่สุด

สรุปภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ภูวนาถ แก้วสุวรรณ : [16 เม.ย. 2564 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [1556] ไอพี : 223.205.60.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,845 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 110,578 ครั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เปิดอ่าน 66,852 ครั้ง
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)
คลื่นความร้อนหรือ "ฮีทเวฟ" (Heat wave)

เปิดอ่าน 17,431 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 7,174 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 7,372 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 12,277 ครั้ง
วิธีทาลิปกลอสให้สวย
วิธีทาลิปกลอสให้สวย

เปิดอ่าน 13,988 ครั้ง
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 13,019 ครั้ง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง

เปิดอ่าน 10,061 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 8,343 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

เปิดอ่าน 2,074 ครั้ง
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่

เปิดอ่าน 13,463 ครั้ง
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร
ค้นพบล่าสุด...พบน้ำแข็งบนดาวอังคาร

เปิดอ่าน 16,536 ครั้ง
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 34,155 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,846 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 46,642 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร

เปิดอ่าน 2,975 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

เปิดอ่าน 10,051 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original

เปิดอ่าน 12,028 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ