ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการสงค์เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการประเมินโครงการสงค์เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

นางสาวนฤมล แจ้งกิจ

ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการตามตัวชี้วัด ความต้องการจําเป็น และความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนําเข้าของโครงการตามตัวชี้วัดบุคลากร งบประมาณและความเหมาะสมของโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) 3) เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ตามตัวชี้วัดร้อยละของการจัดกิจกรรม ต่างๆ และระดับความเหมาะสมในการประสานและการแก้ปัญหา 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ โครงการตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) รวมทั้งความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวนทั้งสิ้น 78 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ปีการศึกษา 2563 จํานวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๓ (วัดบางไทร) จํานวน 33 คน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) จํานวน 5 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบ ไปด้วย แบบสอบถาม จํานวน 5 ฉบับ แบบสัมภาษณ์จํานวน 2 ฉบับ แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบสังเกต จํานวน 3 ฉบับ รวม จํานวน 11 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้t-Testแบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรง ของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใช้สูตร ของครอนบารค และใช้ r หาค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR-20เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอํานาจ จําแนกของแบบทดสอบ

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

1.2 ความต้องการจําเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า พบว่ามีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

2.2 ระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

2.3 ระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

3. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

3.2 ความเหมาะสมในการประสานและการแก้ปัญหา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องมีวินัย พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีความรู้ เรื่องวินัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 (t= 23.13 ; P < .000) ในระดับมากที่สุด

4.2 นักเรียนมีความรู้เรื่องความมุ่งมั่นในการทํางาน พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว นักเรียนมีความรู้เรื่องความมุ่งมั่นในการทํางานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 (t= 13.27 ; P < .000) ในระดับมากที่สุด

4.3 นักเรียนมีความรู้เรื่องจิตสาธารณะ พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียน มีความรู้เรื่องจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 (t= 11.82; P < .000) ในระดับมากที่สุด

4.4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง

4.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.6 ระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการดําเนินการโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) ผ่านการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ โดยประเด็นที่ผ่านมากที่สุด มี1 ประเด็น คือประเด็นด้านกระบวนการ และอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็นคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า และด้านผลผลิต

โพสต์โดย นฤมล แจ้งกิจ : [16 เม.ย. 2564 เวลา 16:09 น.]
อ่าน [1685] ไอพี : 171.96.191.0
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,815 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น

เปิดอ่าน 27,892 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 10,289 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 43,739 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 25,224 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 10,970 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

เปิดอ่าน 24,429 ครั้ง
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว
สาวน่องใหญ่ แต่งตัวอย่างไร..ให้ดูสวยเพรียว

เปิดอ่าน 4,733 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 9,437 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 8,286 ครั้ง
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร
จำนวนเต็ม (Integer) คืออะไร

เปิดอ่าน 14,393 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 24,180 ครั้ง
โปรแกรม SnagIt
โปรแกรม SnagIt

เปิดอ่าน 30,494 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 47,575 ครั้ง
ระบบการพัฒนาอาชีพครู
ระบบการพัฒนาอาชีพครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,550 ครั้ง
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?

เปิดอ่าน 21,709 ครั้ง
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"
อ่านกันชัดๆ ที่นี่ "อยากเป็นครู ทำอย่างไร?"

เปิดอ่าน 8,638 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 12,156 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 14,680 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ