ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ร่ายสุภาษิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการสื่อสารด้านการพูดและด้านการ

เรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง สุภาษิตพระร่วง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารด้าน

การพูดและการเขียน โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน ประจำปี 2563

ผู้ศึกษา นางภรณ์ณภัส จำปาทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สุภาษิตพระร่วง ให้เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ ทั้ง 5 สาระ โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน 3) เพื่อศึกษาความสามารถด้านทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนลานทรายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 57 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สุภาษิตพระร่วง จำนวน 14 แผน ได้แก่ 1) คำศัพท์แสนสนุก 2) ความหมายโดยนัย 3) ความหมายโดยตรง 4) แต่งร่ายง่ายนิดเดียว 5) แต่งนิทานข้อคิดสะเทือนใจ 6) เพื่อนอ่านฉันเล่า 7) คำประสม คำซ้อน 8) คำประสม คำซ้อน (ต่อ) 9) ฟังเขาเล่า เราสนุก 10) ฟังเขาเล่า เราได้คิด 11) การเขียนบรรยายประสบการณ์ 12) น้ำเสียง ภาษากาย อายคอนแทค 13) เตรียมพร้อมก่อนชนะก่อน และ 14) การเล่าเรื่องจากประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ (2) คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สุภาษิตพระร่วง (3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง เป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับข้อกัน จำนวน 40 ข้อ (4) แบบประเมินตามสภาพจริง ทักษะการสื่อสารด้านการพูดและด้านการเขียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สุภาษิตพระร่วง จำนวน 1 ฉบับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการทดสอบค่า t - test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples),

ผลการศึกษาพบว่า

1. หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

วิธีการสอนแบบผสมผสาน เรื่อง “สุภาษิตพระร่วง” มีลักษณะเป็นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน โดยจัดแบ่งเนื้อหาเป็นเป็น 3 ตอนย่อย ในแต่ละตอนมีการบูรณาการเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ ตอนที่ (1) วรรณคดี เรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีการบูรณาการแบบสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ทุกสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ เกมบิงโกขานคำ สื่อเพาเวอร์พอยน์ และ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ตอนที่ (2) สาระหลักและการใช้ภาษา เรื่อง คำประสม คำซ้อน มีการบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ เกมบิงโกขานคำ บทเรียนสำเร็จรูป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ ตอนที่ (3) ด้านทักษะการสื่อสาร มีการบูรณาการด้านทักษะการสื่อสาร 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟังทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยใช้สื่อ คลิปวีดีโอ รายการ “เดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์” ร่วมกับ “การโค้ชชิ่ง” ซึ่งการออกแบบหน่วยจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบให้มีความครอบคลุม ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง โดยมีการฝึกปฎิบัติพูดเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์หน้าชั้นเรียนด้วยบทพูดบรรยายประสบการณ์ที่ผู้เรียนเขียนขึ้นเอง ซึ่งองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้มีโครงสร้าง ดังนี้ 1. ส่วนนำ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ 2) การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 3) คำอธิบายรายวิชาและการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 4) กำหนดวันเวลาและชั่วโมงสอน 2. ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 2) สาระการเรียนรู้แกนกลาง 3) จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ 7) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 8) ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 9) ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา และ 10) บันทึกหลังสอน ซึ่งในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นสอน ได้แก่ (1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (2) ขั้นความรู้ใหม่ (3) ขั้นอภิปรายและนำไปใช้ และ 3. ขั้นสรุป และใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เช่น ใช้วิธีการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบร่วมมือ แบบเกมแข่งขัน การโค้ชชิ่ง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ตลอดหน่วยการเรียนรู้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนหน่วยการเรียนรู้

เรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีความแตกต่างกัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความสามารถด้านทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน โดย

วิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงพบว่า นักเรียนมีทักษะด้านการพูดอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ26.32 ระดับดี ร้อยละ 63.16 ระดับ พอใช้ ร้อยละ 10.52 ด้านการเขียนระดับดีมาก ร้อยละ 35.09 ระดับดี ร้อยละ 26.32 ระดับพอใช้ 28.07 และไม่ผ่าน ร้อยละ 10.51

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่อง สุภาษิตพระร่วง โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62

ข้อเสนอแนะ

1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นแบบบูรณาการ โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากสามารถใช้พัฒนานักเรียนได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมถึงครบทั้งด้านวรรณคดี หลักภาษา และ การใช้ภาษา ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาที่มีทั้งเนื้อหาและทักษะที่ผู้เรียนจะต้องได้รับทั้งความรู้และได้รับการฝึกปฏิบัติ

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยควรจัดกิจกรรมให้มีการฝึกพูดและฝึกเขียนในทุกชั้นปี เพราะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกพูด เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ แล้วนำเรียบเรียงเป็นบทเขียนก่อนพูด ทำให้นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของการเขียนและการพูดไปในตัว ครูควรใช้คำถามตามหลักการโค้ชชิ่งเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้และความคิดและความเข้าใจบทเรียนที่ถูกต้อง และควรเสริมแรงทางบวกเพียงด้านเดียวก่อนในการฝึกพูด ไม่ตำหนิให้เสียใจ เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดความกล้าและรู้สึกว่ามีคุณค่าเกิดความความภาคภูมิใจในตนเองในเวลาต่อมา ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองนี้เองเป็นบ่อเกิดความเชื่อมั่นและความเป็นผู้นำในที่สุด

3. นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี คือ นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มากกว่า 1 ด้านและนวัตกรรมที่ดีที่สุดคือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้านตามธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระฯ นั้นๆ และครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยไปพร้อม ๆ กัน

โพสต์โดย kru - ang : [18 เม.ย. 2564 เวลา 07:46 น.]
อ่าน [1394] ไอพี : 1.20.243.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,559 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 12,649 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ

เปิดอ่าน 13,409 ครั้ง
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม

เปิดอ่าน 20,773 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 13,525 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 11,268 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 9,634 ครั้ง
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี
เคล็ดลับง่าย ๆ ในการดูแลผิวหน้าให้สวยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 34,529 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 17,340 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 66,675 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 14,965 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 9,202 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 15,291 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 12,714 ครั้ง
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna

เปิดอ่าน 10,151 ครั้ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,447 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 24,812 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด

เปิดอ่าน 8,681 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 17,066 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย
เทคนิคเจ๋งๆ ผสมไข่เเดงให้เข้ากัน ทำอย่างไรไปชมกันเลย

เปิดอ่าน 18,130 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ