ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ผู้ประเมิน นายนฤทธิ์ จันมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการ รวมทั้งการได้ทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโครงการ โดยรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยนักเรียนจำนวน 32 คน ครูจำนวน 4 คน และผู้ปกครองจำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แบบสอบถามด้านผลผลิตสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ IOC หาความตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม และสัมประสิทธิ์แอลฟาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ระดับมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ ระดับมาก ได้แก่ ตัวชี้วัดการเตรียมการภายในโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้งตัวชี้วัดความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร ความเหมาะสมเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมเพียงพอของอาคารสถานที่และความเหมาะสมเพียงพอของงบประมาณ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้งตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมโครงการและการติดตามโครงการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ระดับมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน ระดับมาก ได้แก่ นิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ระดับความพึงพอใจของครูและระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการสร้างนิสัยรักการอ่าน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรมและการดำเนินชีวิต อันจะส่งผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563 จะเห็นได้ว่าควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. จากผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสองตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุ และตัวชี้วัดการเตรียมการภายในอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่าอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ข้อคำถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน และขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการสามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ควรร่วมกันกำหนดหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติสู่ความสำเร็จและควรมีการพิจารณากำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการให้มีความชัดเจน รัดกุมและสามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

2. จากผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้าโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้งสี่ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการดำเนินงานโครงการ หนังสือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีความเพียงพอต่อการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านและการจัดหาจัดซื้อหนังสือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเหมาะสมเพียงพออยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผู้บริหารจึงควรสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม่ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้มีความเหมาะสมเพียงพอส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. จากผลการประเมินประเด็นกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากทั้งสองตัวชี้วัด แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดห้องสมุดที่มีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดของโรงเรียน การประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรมและการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการจัดห้องสมุดให้มีระบบตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด และควรประเมินผลภายหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

4. จากผลการประเมินประเด็นผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่านิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่า นักเรียนยืมหนังสือห้องสมุดมากขึ้นและนักเรียนใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากความไม่พร้อมของห้องสมุดและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอ่าน ผู้บริหารจึงควรวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้มีหนังสือใหม่ๆเร้าความสนใจของนักเรียนให้อยากอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการหนังสือใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจูงใจให้นักเรียนใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น เช่น การแนะนำการใช้ห้องสมุด การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การนำชมห้องสมุด จัดสัปดาห์ห้องสมุด เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ส่วนครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก จึงควรจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องโดยอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความ พึงพอใจต่อโครงการมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย นฤทธิ์ จันมณี : [19 เม.ย. 2564 เวลา 10:46 น.]
อ่าน [2279] ไอพี : 182.52.26.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,094 ครั้ง
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
ชมกันหรือยัง? เทคนิคการสอน ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

เปิดอ่าน 11,179 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 13,645 ครั้ง
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น

เปิดอ่าน 17,087 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 10,542 ครั้ง
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"
"ร้ายยิ่งขึ้น" มันมาแล้ว "ภัยธรรมชาติ" เรียงแถว "ถล่มไทย!"

เปิดอ่าน 17,437 ครั้ง
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ
ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 11,646 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 15,337 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 9,938 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 12,922 ครั้ง
อาหารกับการออกกำลัง
อาหารกับการออกกำลัง

เปิดอ่าน 17,165 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 10,169 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 10,385 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 20,676 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย

เปิดอ่าน 17,446 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 40,034 ครั้ง
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
น่าประทับใจการแสดงของนักเรียน พร้อมใจกันเต้นบาสโลป มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
เปิดอ่าน 9,579 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
เปิดอ่าน 29,069 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
เปิดอ่าน 9,679 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
เปิดอ่าน 14,672 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ