ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

วัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ผู้ประเมิน นางพัชรวัลย์ จินดาวงค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ

สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต 2) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 27 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

การวิเคราะห์ข้อมูลผลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 16 คน โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง

และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือกำหนดเนื้อหาสาระของโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41) เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมบุคลากร

3. ด้านการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30) เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ และการให้ความร่วมมือกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียน

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรักการอ่านกับหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา

5. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน ครู และ เนื้อหา การวัดและประเมินผล

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ผู้บริหารต้องจัดทำห้องสมุดโรงเรียนให้มีความหลากหลายของหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ การบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าที่พอเพียงก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ

2. ผู้บริหารสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคคลากรในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพราะการสร้างขวัญกำลังใจเป็นการเสริมแรงให้บุคลากรพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง

3. ครูที่รับผิดชอบควรจัดทำเอกสารเผยแพร่โครงการให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบอย่างแพร่หลายก่อนดำเนินการจัดทำโครงการ

4. ครูผู้สอนต้องจัดทำแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการหาแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบการสนทนากลุ่ม ในครั้งต่อไป

โพสต์โดย พัชรวัลย์ : [22 เม.ย. 2564 เวลา 19:46 น.]
อ่าน [1215] ไอพี : 171.6.235.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,025 ครั้ง
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน
นอร์เวย์มอบรางวัลไทย ปท.น่าเที่ยวที่สุด6ปีซ้อน

เปิดอ่าน 29,807 ครั้ง
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด สพฐ.

เปิดอ่าน 23,346 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 20,681 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 7,326 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 13,394 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 27,077 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 14,328 ครั้ง
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 37,054 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 9,474 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ

เปิดอ่าน 15,083 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 13,534 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 12,716 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 7,721 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

เปิดอ่าน 7,259 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,882 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท

เปิดอ่าน 13,608 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล

เปิดอ่าน 33,899 ครั้ง
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 15,877 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 23,821 ครั้ง
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ